mainlogo

Informacije

Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

U cilju otkrivanja, praćenja i identifikacije imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, tužilaštva i agencije za sprovođenje zakona često pribavljaju podatke o bankovnim računima, depozitima, finansijskim transakcijama, kao i poslovima osumnjičenih i/ili povezanih osoba. Ove aktivnosti također mogu biti usmjerene sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti što je u nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), ili otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju drugih krivičnih djela, ukoliko postoji sumnja da finansijska transakcija sa bankovnog računa predstavlja krivično djelo, da je namijenjena učinjenju krivičnog djela, da služi prikrivanju krivičnog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene krivičnim djelom.

Čitaj dalje

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Istočnom Sarajevu

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Istočnom Sarajevu

Kako bi djelovali u najboljem interesu djeteta, profesionalci iz oblasti dječije zaštite sa područja grada Istočno Sarajeva, 2015. godine, planirali su formiranje dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Iako se na ovoj aktivnosti iz Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera radi već duže vremena, ona će biti realizovana početkom 2017. godine.

Čitaj dalje

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika podrazumijeva skup planski osmišljenih i organizovano poduzetih aktivnosti da bi se kod osobe (ili grupe osoba) otklonili identifikovani faktori rizika od činjenja društveno neprihvatljivih ponašanja. Nakon što se identificira neprihvatljivi oblik ponašanja kod djeteta, pristupa se zajednički (nastavnici, razrednici, stručna služba škole, roditelji uz podršku Centra za mentalno zdravlje i službe za socijalnu zaštitu, ukoliko je potrebno), pažljivo i studiozno u istraživanju uzroka takvog ponašanja, te se radi na otklanjanju tih uzroka. Cilj je upravljati identifikovanim rizikom od neprihvatljivog ponašanja, ojačati zaštitne faktore za dijete i na kraju otkloniti faktore rizika.

Čitaj dalje

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivičnih djela

Osnovni princip politike suprotstavljanja maloljetničkom prestupništvu jeste težnja ka ostvarivanju prevencije koja za cilj ima ne samo zaštitu određenih dobara od asocijalnog i antisocijalnog ponašanja maloljetnika, nego i zaštitu samih maloljetnika. Uspješan angažman države na suprotstavljanju ovakvom ponašanju ne ograničava se, međutim, samo na prevenciju, nego i na djelovanje nakon počinjenja djela od strane djece i maloljetnika, a sve s ciljem pravilnog usmjeravanja i preodgoja djece i mladih.

Čitaj dalje

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Svaki zahvat u ljudsko pravo na mirno uživanje imovine mora biti propisan zakonom, služiti legitimnom cilju i biti proporcionalan, u smislu uspostavljanja ravnoteže između javnog (općeg) interesa i pojedinačnih prava.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.