mainlogo

Informacije

Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetničkom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetničkom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Ministarstva i institucije nadležne za oblast dječije zaštite i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom u Kantonu Sarajevo, zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica, održali su drugu radionicu sa ciljem finalizacije aktivnosti u izradi Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom. Ovim dokumentom predviđen je skup aktivnosti koje će se organizovano poduzimati u periodu od 2017. do 2019. godine. Sve aktivnosti su kreirane tako da budu mjerljive, specifične, ostvarive i realistične za implementaciju u vremenu koje je predviđeno za njihovu realizaciju.

Čitaj dalje

Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Finansijske istrage, privremenu blokadu imovine i izvršenje presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom nemoguće je realizirati bez postojanja odgovarajućih registara nepokretne i pokretne imovine koji se vode kod nadležnih institucija.

Čitaj dalje

Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

U cilju otkrivanja, praćenja i identifikacije imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, tužilaštva i agencije za sprovođenje zakona često pribavljaju podatke o bankovnim računima, depozitima, finansijskim transakcijama, kao i poslovima osumnjičenih i/ili povezanih osoba. Ove aktivnosti također mogu biti usmjerene sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti što je u nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), ili otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju drugih krivičnih djela, ukoliko postoji sumnja da finansijska transakcija sa bankovnog računa predstavlja krivično djelo, da je namijenjena učinjenju krivičnog djela, da služi prikrivanju krivičnog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene krivičnim djelom.

Čitaj dalje

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Istočnom Sarajevu

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Istočnom Sarajevu

Kako bi djelovali u najboljem interesu djeteta, profesionalci iz oblasti dječije zaštite sa područja grada Istočno Sarajeva, 2015. godine, planirali su formiranje dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Iako se na ovoj aktivnosti iz Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera radi već duže vremena, ona će biti realizovana početkom 2017. godine.

Čitaj dalje

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika podrazumijeva skup planski osmišljenih i organizovano poduzetih aktivnosti da bi se kod osobe (ili grupe osoba) otklonili identifikovani faktori rizika od činjenja društveno neprihvatljivih ponašanja. Nakon što se identificira neprihvatljivi oblik ponašanja kod djeteta, pristupa se zajednički (nastavnici, razrednici, stručna služba škole, roditelji uz podršku Centra za mentalno zdravlje i službe za socijalnu zaštitu, ukoliko je potrebno), pažljivo i studiozno u istraživanju uzroka takvog ponašanja, te se radi na otklanjanju tih uzroka. Cilj je upravljati identifikovanim rizikom od neprihvatljivog ponašanja, ojačati zaštitne faktore za dijete i na kraju otkloniti faktore rizika.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.