mainlogo

Informacije

Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 14. oktobra 2016. godine, održan je Okrugli stol na temu “Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“. Ovoj stručnoj raspravi je prisustvovalo 40 učesnika iz tri pravosudne institucije - Općinski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Upravo je ova ciljna grupa (sudije krivičnih odjeljenja i tužioci iz odjeljenja privrednog kriminala) bila najpozvanija da govori o iskustvima u primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i sistemskih propisa (KZ FBiH i ZKP FBiH) koji uređuju ovu oblast.

Čitaj dalje

„Nikada nemojte sumnjati da mala grupa mudrih i posvećenih građana može da mijenja svijet; uistinu, to je jedino što je ikada i mijenjalo svijet“- Margaret Mid

„Nikada nemojte sumnjati da mala grupa mudrih i posvećenih građana može da mijenja svijet; uistinu, to je jedino što je ikada i mijenjalo svijet“- Margaret Mid

U Sali Općine Ilijaš danas je održan sastanak koji je iniciran od strane predstavnika Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a cilj je formiranje Savjeta sigurnosti za prevenciju maloljetničkog prijestupništva na području općine Ilijaš i veće primjene alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Domaćin sastanka bio je Nijaz Spahić, pomoćnik načelnika Službe za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica koji je istakao važnost formiranja jednog takvog tijela, koje bi prije svega radilo na prevenciji raznih oblika nepoželjnog ponašanja maloljetnika.

Čitaj dalje

Interdisciplinarni seminar za studente u Mostaru: „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“

Interdisciplinarni seminar za studente u Mostaru: „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“

Studenti Filozofskog fakulteta (odsjek za pedagogiju, psihologiju, socijalni rad) i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ima li su priliku da čuju odabrane cjeline iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije, na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Naime, Filozofski fakultet i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) 27. i 28. oktobra 2016. godine, organizovali su interdisciplinarni seminar za studente. Predavači, univerzitetski nastavnici, govorili su o fenomena „djete u riziku“ i „djete u kontaktu sa zakonom“ kroz prizmu roditelja, zajednice, te kroz prizmu same ličnosti djeteta.

Čitaj dalje

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: Pilot program sekundarne prevencije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupničkog ponašanja djece: Pilot program sekundarne prevencije

Rano prepoznavanje rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece prvi je korak u primjeni uspješnih modela selektivne prevencije maloljetničkog prestupništva. Model selektivne prevencije i instrument za identifikaciju djece u riziku prezentovani su 21. oktobra 2016. godine u gradu Istočno Sarajevo. Naime, na okruglom stolu pod nazivom „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i program sekundarne prevencije u Republici Srpskoj“, učešće su uzeli predstavnici menadžmenta i stručnih službi škola sa područja grada Istočno Sarajevo, kao i predstavnici organa starateljstva i centara za mentalno zdravlje.

Čitaj dalje

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Banjoj Luci

Rezultatima naučnih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Banjoj Luci

Predstavnici ministarstava iz Vlade Republike Srpske, predstavnici organa starateljstva, škola, službi sigurnosti, nevladinih organizacija iz banjalučke regije i Ombudsman za djecu Republike Srpske, upoznati su sa osnovnim rezultatima Studije o samoprijavljenoj delinkvenciji djece (ISRD 3). Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Banjoj Luci, i CPRC predstavili su rezultate studije provedene u 47 osnovnih škola u BiH, na uzorku o preko 3.000 ispitane djece.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.