mainlogo

Informacije

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra 2015. godine, u hotelu „Lavina“ na Jahorini, organizovati će događaj pod nazivom: „Djeca u kontaktu sa zakonom: Napredni interaktivni trening“. Osnovni cilj ovog događaja je obuka profesionalaca pravosudnih i vanpravosudnih organa sa područja Kantona Sarajevo i grada Istočno Sarajevo i razmjena dobrih praksi u primjeni zakonȃ o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Interaktivni trening se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Čitaj dalje

Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Rim, 24.XI.2015. Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su, u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom", koji se finansira od strane vlade Velike Britanije, održali sastanak sa predstavnicima italijanske Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu-ANBSC (L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Čitaj dalje

Sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo

Sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo

Dana 24.11.2015. godine u prostorijama zgrade Vlade Kantona Sarajevo održan je četvrti sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo. Na sastanku je najvećim dijelom bilo govora o implementaciji Plana u koju svrhu su analizirane informacije dostavljene od resornih ministarstava. Naglašen je značaj primarne prevencije maloljetničkog prijestupništva, te pogotovo uloga škole u istoj, te istaknuta potreba procjene raspoloživih resursa javnih ustanova na planu primarne prevencije. Apostrofiran je veliki potencijal koju škole imaju ne samo u odnosu na obrazovanje, nego i formiranje cjelokupne ličnosti mladih ljudi, te naročito, budući da se djeca i mladi zadržavaju duže vremena u školi, u prepoznavanju i korigovanju određenih neprilagođenosti u ponašanju.

Čitaj dalje

“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Općini Vogošća

“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Općini Vogošća

U cilju uspješne primjene Zakona o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku dana 16.11.2015. godine održan je sastanak sa profesionalcima iz oblasti dječje zaštite sa područja općine Vogošća, kao i sa predstavnicima istoimene općine. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o prednostima i nedostacima spomenutog zakona, te pogotovo o pitanjima koje se tiču praktične implementacije zakona.

Čitaj dalje

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. U okviru projekta je 13.XI.2015.održan sastanak Radne grupe koju čine Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, imenovani predstavnici nadležnih inspekcija rada, te eksperti angažovani na projektu, kako bi se usaglasili sadržaj i struktura "Vodiča za postupanje inspekcija rada u slučajevima trgovine ljudima u BiH".

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.