mainlogo

Informacije

Kroz implementaciju Akcionog plana do efektivne kontrole maloljetničkog prestupništva u Istočnom Sarajevu

Kroz implementaciju Akcionog plana do efektivne kontrole maloljetničkog prestupništva u Istočnom Sarajevu

Nositelji aktivnosti u „Akcionom planu za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo (2015 -2017)“ razmatrali su njegovu implementaciju kroz indikatore realizacije i indikatore učinka. Na ovom događaju, održanom u formi okruglog stola, utvrđeno je da je više od 40% planiranih aktivnosti potpuno realizovano, a još 20% je djelimično realizovano. Ove aktivnosti imale su značajan učinak na polju prevencije maloljetničkog prestupništva, ali i na polju reagovanja na ispoljena prestupnička ponašanja djece. Očekuje se da će i najveći dio preostalih aktivnosti biti realizovan do kraja 2017. godine. U tom cilju biće održan niz sastanaka u svim sektorima u oblasti dječije zaštite.

Čitaj dalje

Zajedno u zaštiti djece od faktora rizika za društveno neprihvatljiva ponašanja

Zajedno u zaštiti djece od faktora rizika za društveno neprihvatljiva ponašanja

Predstavnici centara za socijalni rad i predstavnici centara za mentalno zdravlje sa područja grada Istočno Sarajevo učestvovali su na okruglom stolu „Prepoznavanje i zaštita djece od faktora rizika“. Nakon prvog upoznavanja sa pokrenutom inicijativom i programom, učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo, ističući da se radi o koracima koje teže ka konačnom uvođenju sistema. Taj sistem će pored kvalitetnog evidentiranja rizika za djecu, ukazati i na mnoge druge izazove na koje treba odgovoriti. Među njima su sigurno međuinstitucionalna saradnja i kapaciteti ustanova.

Čitaj dalje

Obuka predavača iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i drugih srodnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

Obuka predavača iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i drugih srodnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima

U periodu 06-08. februara 2017. godine održana je obuka predavača u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je navedenu obuku organizirao za službenike/predavače iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske, Sudske policije FBiH i MUP Kantona Sarajevo. Osnovni cilj obuke je bio osposobljavanje službenika ovih institucija za budući rad u svojstvu edukatora/predavača ovoj oblasti te prenošenje znanja i vještina profesionalcima i službenicima nadležnih institucija. Za ove potrebe je angažiran stručnjak iz Slovenije, g-din Klemen Belhar koji ima dugogodišnje iskustvo kao trener trenera za više vještina (komunikacija, prezentacija, javni govor, moderiranje, djelovanje u konfliktnim situacijama, selekcija kandidata za obuke i dr.).

Čitaj dalje

Donošenje novog akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

Donošenje novog akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 13. februara 2017. godine održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016, kojim je predsjedavala ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović.

Čitaj dalje

Prva obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u 2017. godini.

Prva obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi 
pribavljene krivičnim djelima u 2017. godini.

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 31. januara do 03. februara 2017. godine, u Konjicu, realizirao projektnu aktivnost koja se odnosi na edukaciju i obuku predstavnika nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Obuka je organizirana kao zajednička aktivnost za tužioce, sudije i predstavnike agencija za sprovedbu zakona i drugih nadležnih organa (policija, poreski organi, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire i dr.) koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.