mainlogo

Informacije

Donošenje novog akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

Donošenje novog akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 13. februara 2017. godine održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016, kojim je predsjedavala ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović.

Čitaj dalje

Prva obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima u 2017. godini.

Prva obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi 
pribavljene krivičnim djelima u 2017. godini.

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 31. januara do 03. februara 2017. godine, u Konjicu, realizirao projektnu aktivnost koja se odnosi na edukaciju i obuku predstavnika nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Obuka je organizirana kao zajednička aktivnost za tužioce, sudije i predstavnike agencija za sprovedbu zakona i drugih nadležnih organa (policija, poreski organi, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire i dr.) koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela.

Čitaj dalje

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa područja Kantona Sarajevo

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa područja Kantona Sarajevo

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 03. februara 2017. godine, održan je sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali pedagozi i psiholozi iz osnovnih škola, te tom prilikom iznijeli svoje mišljenje o društveno neprihvatljivom ponašanju djece i mladih. Učesnici sastanka smatraju da je za pravilan razvoj i usmjeravanje djeteta neophodan zajednički rad svih, te veća komunikacija i koordinacija onih koji se kroz svakodnevni rad susreću sa djecom i njihovom porodicom.

Čitaj dalje

Jačanje saradnje između socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizičnog ponašanja djece i mladih

Jačanje saradnje između socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizičnog ponašanja djece i mladih

Zadnjih godina, za djecu i mlade s preprekama u odrastanju, različitim oblicima neprihvatljivog ponašanja i slično koristi se naziv „djeca u riziku“ i „mladi u riziku“. Pod tim pojmovima podrazumijevaju se, najčešće, djeca i mladi koji posjeduju set ponašanja, uzroka i posljedica koje za mladog čovjeka znače opasnost od negativnih događanja u budućnosti. Rizična ponašanja među djecom, mladima i odraslim u posljednje vrijeme su u ekspanziji, što je razlog za organiziranje šire društvene akcije na prevenciji i otklanjanju rizičnih ponašanja kroz osnaživanje i podršku pojedincu, te smanjivanje ili otklanjanje faktora rizika iz okoline.

Čitaj dalje

Faktori rizika od prestupničkog ponašanja djece će biti evidentirani i njima će se upravljati u Republici Srpskoj

Faktori rizika od prestupničkog ponašanja djece će biti evidentirani i njima će se upravljati u Republici Srpskoj

Identifikovati faktore rizike od društveno neprihvatljivog ponašanja djece prvi je korak ka upravljanju rizicima i njihovoj eliminaciji. To je način selekcije prioriteta na koje treba djelovati kada se želi prevenirati maloljetničko prestupništvo. U narednih 15 dana, više od 700 nastavnika u 16 osnovnih škola u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru i Istočnom Sarajevu proći će obuke u cilju adekvatnog pilotiranja programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika. Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) će pored početnih obuka osigurati i mentorstvo u provođenju ovog inovativnog programa u narednim mjesecima.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.