Saradnja izme?u Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Save the Children

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je ostvario saradnju sa Save the Children u cilju provo?enja evaluacije stepena implementacije državnog Akcionog plana za unaprije?enje sistema za zaštitu djece od dje?ije pornografije i drugih oblika seksualnog iskorištavanja putem informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u Bosni i Hercegovini 2010-2012. Ove aktivnosti su dio izrade novog Akcionog plana za sprje?avanje zloupotrebe djece na internetu koje se provode u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH. Eksperti CPRC-a u?estvuju u aktivnostima Radne grupe sa?injene od predstavnika razli?itih institucija koja ima zadatak da sa?ini prijedlog novog akcionog plana.