Stru?ni radnici osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije održali sastanak uz podršku CPRC-a

U saradnji sa Srednjom školom “28 juni”, 01. aprila 2016. godine, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizovao je sastanak stru?nih radnika osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije. Realizovani doga?aj predstavlja jednu od aktivnosti planiranih Akcionim planom prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo.
Kao izuzetno zna?ajno pitanje u školama ove regije, stru?ni radnici su istakli pitanje vaspitne zapuštenosti djece, a koja dalje vodi ka prestupni?kom ponašanju. Tako?e su ukazali na ograni?ena znanja stru?nih radnika o mjerama prevencije takvog ponašanja, kao i nedostatak znanja o zakonskom okviru koji tretira maloljetnike u kontaktu sa zakonom. Predstavnici CPRC-a, prezentacijom o Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku u praksi vaspitno-obrazovnih ustanova i prezentacijom o matrici za rano prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja, odgovorili su na neka od pitanja i potakli diskusiju o pomenutim temama. Tako je ovaj interaktivni doga?aj, koji je imao i edukativni karakter, od strane u?esnika ocijenjen kao izuzetno koristan. Njegova važnost prepoznata je i od strane medija, a video je dostupan na LINK-u.
Doga?aj je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.