Ja?anje kapaciteta za provedbu alternativnih mjera u reakciji na maloljetni?ko prestupništvo u gradu Isto?no Sarajevo

U zgradi Skupštine Grada Isto?no Sarajevo, 07. aprila 2016. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjenu alternativnih mjera (2015-2017). Sastanak Tima su obilježile ta?ke dnevnog reda vezane za aktivnosti iz Akcionog plana koje predvi?aju uspostavljanje efikasnih mehanizama za izvršenje alternativnih mjera izre?enih djeci u sukobu sa zakonom.
Sa ciljem da se omogu?i primjena odgojnih preporuka i posebnih obaveza na maloljetne izvršioce krivi?nih djela, Akcionim planom je predvi?ena potreba za dnevnim centrom za djecu u sukobu sa zakonom. Lokalna zajednica ponudila je raspoložive prostorne kapacitete, a o?ekuje se da ?e donatori pružiti podršku u opremanju dnevnog centra i doprinijeti kadrovskom kapacitiranju. Nakon što su definisani kriteriji, Tim je donio odluku da se dnevni centar uspostavi u prostorijama koje je ponudila Opština Isto?no Novo Sarajevo. Prema principu mjesne nadležnosti, Centar za socijalni rad Isto?no Novo Sarajevo ?e biti nadležni organ starateljstva zadužen za provedbu mjera u dnevnom centru. Ipak, korisnici ?e biti djeca iz svih opština Grada Isto?no Sarajevo, pa ?e se sporazumom o saradnji omogu?iti angažman svih relevantnih institucija u izvršenju alternativnih mjera.
Pored predstavnika Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), sastanku su prisustvovali predstavnici UNICEF-a i predstavnici Ambasade Švicarske. Doga?aj je podržan od strane Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, kroz projekat „Pravda za svako dijete“. Ovaj projekat se implementuje u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.