„Pravda za svako dijete“- Održan Okrugli sto u Op?ini Novi Grad U cilju realizacije aktivnosti koje proizlaze iz Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016, Savjet sigurnosti Op?ine Novi Grad Sarajevo, 14. aprila 2016. godine, održao je okrugli sto. Ovaj doga?aj koji je imao informativno-edukativni karakter realizirao se uz podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), koji u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ pruža podršku lokalnoj zajednici u sagledavanju problematike maloljetni?kog prijestupništva, stvaranju uvjeta za primjenu preventivnih programa, kao i u uspostavljanju kapaciteta za uspješnu primjenu alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom. Navedeni projekat se implementira uz finansijsku podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a.
U?esnici doga?aja, pored ?lanova Savjeta sigurnosti, bili su predstavnici institucija/organizacija sa podru?ja Op?ine Novi Grad Sarajevo, a koji rade sa djecom, me?u kojima se nalaze djeca u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i djeca koja su izvršitelji krivi?nih djela. Aktivnu diskusiju na skupu osigurali su predstavnici škola, Služba socijalne zaštite Op?ine Novi Grad Sarajevo i Kantonalni centar za socijalni rad, predstavnici MUP-a Kantona Sarajevo, predstavnici javnih preduze?a, sportskih društava i drugi.
Osnovni cilj okruglog stola bio je informisanje skupa o potrebi realizacije mjera i aktivnosti predvi?enim Akcionim planom, Programom rada Savjeta sigurnosti i pove?anje znanja o Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku.
Poseban fokus bio je usmjeren na implementaciju alternativnih na?ina reagovanja u suprotstavljanju prestupništva mladih, kao i stvaranje uslova kako bi se preventivno djelovalo u pogledu asocijlnog ponašanja maloljetnika.
Prioriteti su stvaranje pretpostavki za provedbu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima i krivi?nom postupku, te potpisivanje Protokola o saradnji me?u relevantnim institucijama na podru?ju Op?ine Novi Grad kako bi se omogu?ila provedba odredbi koje proizilaze iz navedenog Zakona. Prema ovom Zakonu, svrha reagovanja na maloljetne izvršioce krivi?nih djela je u?initi maloljetnika korisnim ?lanom društvene zajednice. To je mogu?e jedino ako sve nadležne institucije, i profesionalci u njima, poduzmu akciju u najboljem interesu djeteta.