Održan okrugli sto - „PREPOZNAVANJE DJECE U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA I PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE U KANTONU SARAJEVO ”

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 03. oktobra 2016. godine u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu održan je okrugli sto pod nazivom „PREPOZNAVANJE DJECE U RIZIKU OD DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA I PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE U KANTONU SARAJEVO ”.
U?eš?e na okruglom stolu uzeli su direktori i pedagozi devet osnovnih i ?etiri srednje škole iz Kantona Sarajevo, predstavnici Centra za socijalni rad, predstavnici Centra za mentalno zdravlje, te predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Poznato je da u Bosni i Hercegovini ne postoje ujedna?eni kriteriji za procjenu rizika i potreba „djece u riziku“ kroz proces standardizirane procjene viktimogenih i kriminogenih indikatora. Nepostojanje jedinstvenog standarda prepoznavanja vodi ka tome da se ponašanja razli?ito percipiraju i razli?ito se intervenira.
Cilj okruglog stola je predstavljanje i rasprava o metodologiji pilot programa modela sekundarne prevencije u osnovnim školama kroz primjenu matrice indikatora za rano prepoznavanje djece u riziku, te ispitati kvalitetu matrice i iskoristivost u školama. Na izradi instrumenta za prepoznavanje djece u riziku ra?eno je više od jedne godine, tokom koje je preliminarna verzija usavršavana i dora?ivana.
Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizovao je ovaj doga?aj u okviru projekta „Pravda za svako dijete“. Projekat se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, kao i u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama, agencijama, te organizacijama civilnog društva.