Oduzimanje imovinske koristi jedna od tema rasprava na IX. Savjetovanju tužilaca u Bosni i Hercegovini

U okviru devetog po redu stru?nog Savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini, koje se u periodu od 28. do 30. septembra održalo u Neumu, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je panel na temu "Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima".
Na ovom stru?nom skupu profesionalaca iz pravosu?a svoja iskustva u provo?enju finansijskih istraga i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima prezentirali su tužioci iz kantonalnih tužilaštava koji postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, zatim tužioci Okružnog tužilaštva Banja Luka, tužioci USKOK-a iz R. Hrvatske i Specijalnog tužilaštva iz Crne Gore, predstavnici Ministarstva pravde BiH, kao i drugi eksperti iz ove oblasti.
Fokus devet održanih prezentacija i diskusija je bio na zna?aju instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom u suzbijanju korupcije, organiziranog kriminala i drugih oblika krivi?nih djela u?injenih sa namjerom pribavljanja imovinske koristi, zatim na pojmu proširenog oduzimanja i zna?aju zahvata u imovinu osu?enih osoba za koju se pretpostavlja da poti?e iz cjelokupnih kriminalnih aktivnosti, aktuelnoj sudskoj praksi koja upu?uje na ispravnu primjenu važe?ih zakona o oduzimanju imovinske koristi u regionu, iskustvima u provo?enju finansijskih istraga i osiguranju potrebnih preduvjeta za njihovu efikasnost, me?unarodnoj saradnji u podru?ju oduzimanja imovinske koristi, kao i drugim važnim pitanjima za tužila?ku praksu u ovoj oblasti.
Panel se organizirao u sklopu projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom", koji finansira Vlada Velike Britanije.
Na kraju Savjetovanja su usvojeni i posebni zaklju?ci sa ovoga panela koji odražavaju suštinu trodnevnog rada i održanih prezenatcija i diskusija. #kriminalseneisplati