Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Isto?nom Sarajevu

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Isto?nom Sarajevu Kako bi djelovali u najboljem interesu djeteta, profesionalci iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja grada Isto?no Sarajeva, 2015. godine, planirali su formiranje dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Iako se na ovoj aktivnosti iz Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i primjenu alternativnih mjera radi ve? duže vremena, ona ?e biti realizovana po?etkom 2017. godine.
Dnevni centar ?e biti formiran na teritoriji opštine Isto?no Novo Sarajevo, a korisnici ?e biti djeca iz svih šest opština Grada. Tako ?e svi nadležni organi starateljstva pružiti podršku radu dnevnog centra.
Predstavnici CPRC-a i profesionalci iz oblasti dje?ije zaštite obišli su prostorije budu?eg dnevnog centra, koji ?e se prostirati na skoro 150 m2 korisnog prostora. Ove prostorije su smještene u neposrednoj blizini parka za rekreaciju, a prema rije?ima profesionalaca to ?e biti dodatne mogu?nosti za planiranje i realizaciju programa za korisnike.
Prostor za dnevni centar je osigurala Opština Isto?no Novo Sarajevo, a njegov po?etni rad ce biti podržan kroz projekat „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.