Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

U cilju otkrivanja, pra?enja i identifikacije imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, tužilaštva i agencije za sprovo?enje zakona ?esto pribavljaju podatke o bankovnim ra?unima, depozitima, finansijskim transakcijama, kao i poslovima osumnji?enih i/ili povezanih osoba. Ove aktivnosti tako?er mogu biti usmjerene sprje?avanju pranja novca i finansiranja teroristi?kih aktivnosti što je u nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), ili otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju drugih krivi?nih djela, ukoliko postoji sumnja da finansijska transakcija sa bankovnog ra?una predstavlja krivi?no djelo, da je namijenjena u?injenju krivi?nog djela, da služi prikrivanju krivi?nog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene krivi?nim djelom.
Kako bi se osiguralo zakonito i djelotvorno postupanje u odnosu na bankovne podatke ?iji sadržaj je u pravilu zašti?en od neovlaštenog otkrivanja, zakonom su propisani razli?iti mehanizmi pristupa bankovnim ra?unima i podacima o finansijskim transakcijama, i to isklju?ivo na osnovu naloga Suda ili drugih ovlaštenih organa. U tom smislu, Zakon o krivi?nom postupku Federacije BiH, Zakon o spre?avanju pranja novca i finansiranja teroristi?kih aktivnosti BiH i Zakon o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom propisuju odgovaraju?e pravne mehanizme: (1) otkrivanja podataka o bankovnim ra?unima, vlasnicima, transakcijama i poslovanju, (2) blokade ra?una i/ili pojedinih transakcija, i (3) zabrane isplate nov?anih sredstava sa bankovnih ra?una na osnovu naloga osumnji?enog, optuženog i/ili povezanih osoba.
Izvršenje sudskih i drugih naloga u ovom podru?ju je zadatak poslovnih banaka, kao i Agencije za bankarstvo FBiH koja, iako ne vodi registar ra?una fizi?kh osoba, može posredovati u pribavljanju odre?enih podataka o bankovnim ra?unima i vlasnicima tih ra?una koji su predmetom postupanja u krivi?nom postupku. Sa druge strane, Centralna banka BiH posjeduje registar bankovnih ra?una pravnih subjekata što pristup ovim podacima ?ini jednostavnijim i bržim.
Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u krivi?nom i postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom je prikazano na narednoj infografici.