Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Finansijske istrage, privremenu blokadu imovine i izvršenje presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom nemogu?e je realizirati bez postojanja odgovaraju?ih registara nepokretne i pokretne imovine koji se vode kod nadležnih institucija.
Imovina koja se može javiti kao imovinska korist pribavljena krivi?nim djelom ?esto se sastoji u razli?itim oblicima nepokretnosti (zemljišta, ku?e, stanovi, stambene zgrade, apartmani i vikendice, poslovni prostori, garaže, itd). U tom smislu, zemljišnoknjižni uredi predstavljaju najvažniji registar nepokretne imovine koji se vode pri stvarno i mjesno nadležnim sudovima u Federaciji BiH.
Njihova uloga u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom ogleda se u dostavljanju podataka o vlasništvu nad nepokretnostima u finansijskoj istrazi, izvršenju naloga suda o privremenoj blokadi (zamrzavanju) tj. zabrani otu?enja i optere?enja nekretnina ili stvarnih prava upisanih na nekretninama, te izvršenju presude i rješenja suda kojima se nalaže upis prava vlasništva nad nekretninama u korist Federacije BiH po osnovu pravosnažne presude o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom.
Konkretne radnje koje poduzimaju zemljišnoknjižni uredi u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom prikazane su u narednoj infografici.