Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetničkom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Ministarstva i institucije nadležne za oblast dječije zaštite i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom u Kantonu Sarajevo, zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica, održali su drugu radionicu sa ciljem finalizacije aktivnosti u izradi Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom. Ovim dokumentom predviđen je skup aktivnosti koje će se organizovano poduzimati u periodu od 2017. do 2019. godine. Sve aktivnosti su kreirane tako da budu mjerljive, specifične, ostvarive i realistične za implementaciju u vremenu koje je predviđeno za njihovu realizaciju.
Izrađeni dokument će biti dostavljen svim relevantnim subjektima u Kantonu Sarajevo na komentare, pa će nakon njihovih razmatranja biti upućen Vladi Kantona Sarajevo. Nositelj aktivnosti izrade Akcionog plana je Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz stručnu i tehničku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Ova podrška će biti osigurana kroz implementaciju projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.