Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetni?kom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Ministarstva i institucije nadležne za oblast dje?ije zaštite i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom u Kantonu Sarajevo, zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica, održali su drugu radionicu sa ciljem finalizacije aktivnosti u izradi Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom. Ovim dokumentom predvi?en je skup aktivnosti koje ?e se organizovano poduzimati u periodu od 2017. do 2019. godine. Sve aktivnosti su kreirane tako da budu mjerljive, specifi?ne, ostvarive i realisti?ne za implementaciju u vremenu koje je predvi?eno za njihovu realizaciju.
Izra?eni dokument ?e biti dostavljen svim relevantnim subjektima u Kantonu Sarajevo na komentare, pa ?e nakon njihovih razmatranja biti upu?en Vladi Kantona Sarajevo. Nositelj aktivnosti izrade Akcionog plana je Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a uz stru?nu i tehni?ku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Ova podrška ?e biti osigurana kroz implementaciju projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.