Održana šesta po redu obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

Šesta obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, održana je u periodu 07-10. novembra na Jahorini. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je ovu obuku u okviru projekta „Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom“ koji finansira Vlada Velike Britanije.
U?esnici ovog stru?nog skupa bili su profesionalci iz razli?itih institucija (kantonalna tužilaštva Zeni?ko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, kantonalni sudovi u Sarajevu, Novom Travniku, Tuzli i Zenici, op?inski sudovi u Sanskom Mostu, Goraždu i Zavidovi?ima, MUP-ovi Zeni?ko-dobojskog kantona, Hercegova?ko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegova?kog, Kantona 10, Posavskog i Unsko-sanskog kantona, te Finansijske/financijske policije FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalnog pravobranilaštva/braniteljstva FBiH i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom), koje su nadležne za otkrivanje i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima, odnosno profesionalci koji su dužni da postupaju shodno zakonskim odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14).
Cilj realizirane obuke kao i svih prethodnih jeste da se educiraju profesionalci i službenici institucija koji su dužni da postupaju po navedenom Zakonu, te da se razmjenom iskustava i znanja iz ove oblasti utje?e na pove?anje broja predmeta u kojima se primjenjuje mjera oduzimanja imovinske koristi. Realiziranim obukama, kao i brojnim drugim aktivnostima koje se poduzimaju u okviru spomenutog projekta doprinosi se razvijanju svijesti, te usvajanju novih i pove?anju postoje?ih znanja kod profesionalaca u nadležnim organima o ulozi i svrsi Zakona kao i njegovim dugoro?nim mogu?nostima i prednostima za izgradnju sistema za oduzimanje nezakonito ste?ene imovine.
Obuka je realizirana u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, i drugim nadležnim institucijama u Federaciji BiH. U?esnicima obuke su od strane Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom uru?eni odgovaraju?i certifikati o završenoj obuci u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom.