Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Odgoj je me?udjelovanje generacija odraslih i generacija djece i mladih, odnosno stvarala?ki ?in koji se ostvaruje kroz kvalitetnu komunikaciju i usku interakciju, polaze?i od potreba odgajanika i odgajatelja i imaju?i kao kona?ni rezultat optimalan rast i razvoj li?nosti.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu nastavlja sa provo?enjem radionica u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo za primjenu Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika. Nastavnici iz sedam škola do sada su upoznati o ciljevima, prednostima, te na?inu primjene navedenog Programa.
Programom se osnažuju nastavnici i u?enici kroz primjenu matrice kao alata za opažanje ponašanja koji mogu biti indikatori rizika za optimalan rast i razvoj djeteta. Matrica je time direktna pomo? i podrška nastavnicima i u?enicima. Krajnji cilj Programa je izgradnja sigurne zajednice za sve kroz identificiranje rizi?nih faktora u okruženju, prevenciji i smanjenju ispoljavanja društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, ja?anje zaštitnih faktora i eventualno otklanjanje faktora rizika.
Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) gore navedene radionice provodi u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.