Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Odgoj je međudjelovanje generacija odraslih i generacija djece i mladih, odnosno stvaralački čin koji se ostvaruje kroz kvalitetnu komunikaciju i usku interakciju, polazeći od potreba odgajanika i odgajatelja i imajući kao konačni rezultat optimalan rast i razvoj ličnosti.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu nastavlja sa provođenjem radionica u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo za primjenu Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika. Nastavnici iz sedam škola do sada su upoznati o ciljevima, prednostima, te načinu primjene navedenog Programa.
Programom se osnažuju nastavnici i učenici kroz primjenu matrice kao alata za opažanje ponašanja koji mogu biti indikatori rizika za optimalan rast i razvoj djeteta. Matrica je time direktna pomoć i podrška nastavnicima i učenicima. Krajnji cilj Programa je izgradnja sigurne zajednice za sve kroz identificiranje rizičnih faktora u okruženju, prevenciji i smanjenju ispoljavanja društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, jačanje zaštitnih faktora i eventualno otklanjanje faktora rizika.
Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) gore navedene radionice provodi u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.