Koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite Općina Stari Grad

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 12. juna 2017. godine održan je koordinacijski sastanak profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja općine Stari Grad. Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija koje su direktno uključene u problem maloljetničkog prijestupništva, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, predstavnici Centra za socijalni rad, Odgojnog centra za maloljetnike, te predstavnici osnovnih i srednjih škola sa područja općine Stari Grad.

Tema sastanka bila je formiranje Savjeta sigurnosti na području općine Stari Grad, kako bi se kroz to tijelo jačala multisektorska i multidisciplinarna uključenost u rješavanje problema maloljetničkog prijestupništva na tom lokalitetu, te podigao nivo svijesti o dobrobiti veće primjene alternativnog načina reagovanja na socijalno neprihvatljiva ponašanja djece i maloljetnika. Također, razgovaralo se i o iznalaženju kvalitetnih rješenja o programima koji bi bili skrojeni prema lokalnim potrebama i uvjetima, vršenju kontinuirane evaluacije i poboljšanja rada Savjeta, orijentisati se na specifične probleme i grupe, te postizanju mjerljivih rezultata i izrade kvalitetne metodologije rada Savjeta sigurnosti.

Cilj sastanka je da se kroz Savjet sigurnosti i zajedničkim djelovanjem općina, policije, organa starateljstva, centra za mentalno zdravlje, škola i drugih relevantnih subjekata rano interveniše i spriječi maloljetnika od skretanja na krivični put. Ako je krivično djelo već izvršeno, onda brza i dosljedna kazna koja pomaže u smanjenju kriminaliteta mladih. Zaključeno je da jedino zajedničkim djelovanjem svih pomenutih institucija se mogu iznaći rješenja navedenog problema i da bi formiranje ovakvog tijela doprinijelo prevenciji neprimjerenih ponašanja mladih.

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, pruža podršku lokalnim zajednicama u realizaciji određenih aktivnosti.