Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima: Teorijski, me?unarodno-pravni i komparativno-pravni aspekti

Kao rezultat organizacije posebnog panela na temu “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom u doma?oj i komparativnoj sudskoj praksi” na XV. Savjetovanju sudija i tužilaca iz krivi?no-pravne oblasti, koje je održano u Neumu od 2. do 3. juna 2016., pripremljena je i objavljena posebna publikacija na ovu temu. U izradi ovog nau?no-stru?nog izvora koji oslovljava izrazito aktuelnu i kontroverznu temu primjene instituta proširenog oduzimanja u?estvovali su sudije, tužioci i univerzitetski profesori koji dolaze iz institucija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Italiji. Publikacija je dostupna na web stranicama implementatora projekta i partnerskih organizacija, a bit ?e i dostavljena na adrese nadležnih institucija, naro?ito sudova i tužilaštava u Federaciji BiH. Publikaciju možete preuzeti na ovom linku.