Op?ina Centar: Razvoj Savjeta sigurnosti za prevenciju kriminaliteta u lokalnoj zajednici

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) pomaže Timu za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine, u poticanju lokalnih vlasti u Kantonu Sarajevo za realizaciju aktivnosti iz Akcionog plana. S tom svrhom je 13. jula 2017. godine u prostorijama CPRC-a održan sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja Op?ine Centar. Sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Odgojnog centra, predstavnik Centra za mentalno zdravlje, Policijske stanice Centar, predsjedavaju?a Savjeta sigurnosti Op?ine Novi Grad, te predstavnici osnovnih i srednjih škola sa podru?ja op?ine Centar.

S obzirom da je jedna od tema sastanka bila primjena alternativnih mjera prema maloljetnim po?iniocima krivi?nih djela koje proizilaze iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku, u?esnici sastanka smatraju da sistem preusmjeravanja je na?in koji bi trebao da se preferira kada je u pitanju maloljetni prijestupnik , jer se u tom slu?aju pokušava pomo?i maloljetniku po pitanju vra?anja na pravi put. Ve?ina u?esnika sastanka se složila da bi ovakav pristup doveo do nižeg procenta maloljetnika koji se upu?uju na sud za maloljetnike. Me?utim, neki od u?esnika sastanka ukazali su na to da se diverzija tako?er smatra na?inom da se maloljetnicima pokaže da njihova društveno neprihvatljiva ponašanja imaju posljedice i da jednostavno upozorenje ne?e funkcionisati u ve?ini slu?ajeva, te da je potrebno nastaviti sa pružanjem pomo?i maloljetnom po?iniocu KD u prihvatanju odgovornosti za po?injeno djelo kroz uklju?ivanje u preventivni rad.

CPRC u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, pruža podršku lokalnim zajednicama u realizaciji odre?enih aktivnosti.