Sastanak Radnog tima – Opština Sokolac

Tim za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo (2015-2017) održao je sastanak u opštini Sokolac, 13. jula 2017. godine. Sastanak je bio posve?en planiranju aktivnosti iz akcionog plana, a posebna pažnja posve?ena je programima za djecu na koja uti?u faktori rizika. Naime, opština Sokolac je u saradnji sa lokanom osnovnom i srednjom školom, te lokalnom nevladinom organizacijom, planirala izradu sportskih programa, kao i izgradnju sportskih terena za odbojku.

CPRC je organizovao ovaj sastanak kroz aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.