Javna tribina  -

Povodom obilježavanja "Dječije nedjelje" u Općini Novi Grad Sarajevo 03. oktobra 2017. godine održana je javna tribina na temu "Socijalizacija i integracija djece u društvenoj zajednici". Organizatori ove manifestacije su Odgojni centar Kantona Sarajevo, Savjet sigurnosti Općine Novi Grad i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). S obzirom da maloljetnička delinkvencija danas predstavlja krupan problem, fokus je stavljen na prevenciju maloljetničkog prijestupništva. Prema zvaničnim podacima svako sedmo krivično djelo koje je počinila maloljetna osoba u FBiH je izvršeno u Kantonu Sarajevo. Između ostalog, ta činjenica služi kao jedan od argumenata za razvijanje sistemskog pristupa u suprotstavljanju maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je početkom 2017. godine donijela novi Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017.-2019. godine, kao sveobuhvatan, organiziran, planski pristup sprječavanja i suzbijanja delinkvencije mladih. CPRC i UNICEF su pružili pomoć i podršku u izradi i implementaciji pomenutog Akcionog plana kroz projekat „Pravda za svako dijete“ koji se realizira uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

Tako su u svrhu implementacije Plana organizovane obuke za organe formalne socijalne kontrole, organe starateljstva, profesionalce iz oblasti dječje zaštite, nastavnike i stručne saradnike iz osnovnih i srednjih škola. Izrađeno je nekoliko priručnika i analiza. Uz pomoć CPRC-a i UNICEF-a izrađena je i Matrica za prepoznavanje djece u riziku, kao i kompletan Program za prepoznavanje i zaštitu djece od faktora rizika.

Neki od zaključaka su potreba angažmana socijalnih radnika u osnovnim i srednjim školama, jačanje prevencije, uticaj masmedija da promovišu rad Savjeta sigurnosti i Odgojnog centra. Istaknuta je i potreba organizacije ovakvih tribina u drugim Savjetima sigurnosti na području Kantona Sarajevo, te naročito apostrofirana potreba uspostave Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom.