Realizovana dvodnevna radionica na temu “Porodi?ne grupne konferencije”

Dana 23.4 I 24.4 2018 . godine u hotelu Sarajevo realizovana je dvodnevna radionica na temu “Porodi?ne grupne konferencije” za predstavnike JU Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo.

Voditelji radionica su bili Dubravka Andri?, direktorica HO Altruist , dpl.scr Ne?ad Ali?, dok je cijelim procesom moderirala Mirsada Poturkovi? u ime JU Kantonalni centar za socijalne rad KS.

Porodi?na grupna konferencija (PGK) definiše se kao me?unarodni savremeni model podrške djeci i porodicama koje se suo?avaju sa životnim krizama i problemima. Porodica kroz model porodi?nog okupljanja, podrške i pomo?i svoje socijalne mreže aktivira vlastite snage za rješavanje i prevazilaženje životnih izazova i problema sa kojima se susre?e. Nalazi evaluacija modela porodi?ne grupne konferencije, koje su se provodile u mnogim zemljama, pokazali su pozitivan utjecaj koji ovaj model ima na djecu, mlade i porodice u periodima krize ili kriti?nih doga?aja. Model podržava pristup usmjeren na snage - oslanjajanje na sopstvene kapacitete i prepoznavanje vlastitih resursa u rješavanju teško?a ili nepovoljnih stanja. Poseban se akcent stavlja na orijentaciju da korisnici participiraju u postavljanju ciljeva (porodi?ni plan), preuzimaju?i kontrolu nad vlastitim životom. Istovremeno, model uklju?uje koordinaciju i saradnju izme?u razli?itih aktera (šire porodi?ne i socijalne mreže), kao i organizacija ili institucije sistema koje pružaju usluge djeci ili porodicama. Uklju?ivanje NVO omogu?ava primjenu principa neutralnosti i van institucionalne podrške porodici. U?esnici su podržali promjenu ovog modela rada sa porodicama, te izrazili spremnost za primjenu istoga u radu.

Obuke se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, podržanog od strane Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.