Postupci u situacijama masovnog priljeva stranih državljana

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u partnerstvu sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine 12. i 13. aprila 2018. godine u Sarajevu realizirao obuku o postupcima u posebnim situacijama masovnog priljeva stranih državljana u BiH. Obuka je realizirana u sklopu projekta Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH, kojeg podržava Vlada Švicarske.

Sa profesionalcima i prakti?arima iz vladinog i nevladinog sektora razmijenila su se iskustva i nova saznanja o sigurnosnim standardima, vidovima saradnje, zaštiti ljudskih prava i pružanju pomo?i migrantima, te njihovom transferu i ponovnom prijemu.

U?esnicima su prenesene upute za postupanje prema migrantima kojima je potrebna medicinska pomo?, kao i informacija o mogu?nosti angažmana ljekara bez granica. Nazna?eno je da se u svakom slu?aju postupanja sa tražiteljima azila, koji ne poznaju neki od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, angažira prevodilac. U?esnici su, tako?er, upoznati sa obavezama postupanja prema me?unarodnim konvencijskim, ali i doma?im, propisima, pogotovo Konvencijom UN-a o pravima djeteta (1989) a koja obuhvata pomo? i zaštitu djece bez roditeljske pratnje. Prenesene su i spoznaje u vezi sa kriterijima za razlikovanje krivi?nih djela trgovine ljudima i krijum?arenja ljudi. Važan segment obuke predstavljala je radionica u vezi sa rješavanjem konkretnih slu?ajeva iz prakse, pogotovo razvijanje kompetencija u oblasti koordinacije rada.