Ulazak stranih državljana u BiH i odbijanje ulaska

Ministarstvo sigurnosti BiH i CPRC su uspješno realizirali obuku „Ulazak stranih državljana u BiH i razlozi za odbijanje ulaska“ 22. novembra 2018. godine, u Sarajevu. Obra?eni aspekti su pravna rješenja iz Zakona o strancima i Zakona o azilu o procedurama ulaska, a odnose se na ulazak stranih drzavljana u BiH, razlozima za odbijanje ulaska u BiH i na?inu izricanja odbijanja ulaska. Pomenuta zakonska regulativa je ura?ena u skladu sa evropskim standardima.

Zaklju?eno je da je bitno raditi na pove?anju svijesti policijskih službenika s ciljem vršenja što kvalitetnijih grani?nih provjera stranaca, koristiti maksimalno specijalisti?ku opremu i podatke iz što više izvora. Dogovoreni su daljnji koraci kada je u pitanju saradnja Grani?ne policije BiH, Službe za poslove sa strancima i Ministarstva sigurnosti BiH, naro?ito u pogledu bolje koordinacije i komunikacije u smislu kvalitetnije razmjene operativnih podataka sto ce omoguciti lakše pra?enje svih relevantnih informacija.

Navedena obuka je realizirana u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH", koji podržava Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.