Tre?i napredni trening: Uspješna primjena policijskog upozorenja

U okviru realizacije projekta Pravda za svako dijete, u hotelu "Lavina" na Jahorini održan je tre?i napredni dvodnevni trening na temu "Uspješna primjena policijskog upozorenja". U?esnici na ovoj aktivnosti bili su policijski službenici sa podru?ja Kantona Sarajevo i Isto?no Sarajevo, certificirani za rad sa maloljetnicima. U toku dva dana koliko je trajao trening policijski službenici imali su priliku da slušaju predavanja kriminalisti?ke inspektorice Mladene Toši?, istražiteljice Odjela kriminalisti?ke policije Nerme Deli? Šahi?, tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo kao i stru?ne savjetnice – psihologinje sa Okružnog javnog tužilaštva u Isto?nom Sarajevu.

Nakon uvodnog izlaganja i upoznavanja sa u?esnicima, trening je otvorila Mladena Toši? prezentacijom na temu ''Uspješna praksa primjene policijskog upozorenja u Isto?nom Sarajevu''. Nakon kratkog teorijskog dijela prezentacije, Toši? je kroz prakti?ne primjere objasnila samu proceduru izricanja policijskog upozorenja od trenutka zaprimanja prijave pa sve do momenta izricanja pol. upozorenja. Na ovaj na?in Toši? je prisutnim objasnila na?in postupanja policijskih službenika Isto?nog Sarajeva u slu?ajevima kada su zadovoljeni svi uslovi za izricanje policijskog upozorenja. Toši? je navela i probleme sa kojima se susre?e policija u Isto?nom Sarajevu kao što su manjak policijskih službenika certificiranih za rad s maloljetnicima, manjak prostorija za saslušanje maloljetnih žrtava te potreba za senzibiliranjem advokata po pitanju najboljeg interesa djeteta.

Nerma Deli? Šahi? održala je prezentaciju na temu “Prepreke za izricanje policijskog upozorenja sa mogu?im rješenjima u Kantonu Sarajevo”. U toku svoje prezentacije Šahi? je obrazložila obaveze i na?in postupanja policijskih službenika u slu?ajevima kada se kao osumnji?eni pojavi maloljetna osoba. Tako?er je navela odre?ene zakonske odredbe kada je u pitanju izricanje policijskog upozorenja ali i uslove koji moraju biti zadovoljeni da bi se policijsko upozorenje izreklo. Kroz prakti?ne primjere, zajedno sa policijskim službenicima sa podru?ja Kantona Sarajevo, Šahi? je obrazložila prepreke za izricanje policijskog upozorenja. Vremenski rok potreban za dostavljanje rješenja suda o postavljanju branioca, neophodnost edukacije branioca o najboljem interesu djeteta obzirom na njihovu praksu savjetovanja osumnji?enih da se “brane šutnjom”, nepostojanje jedinstvene baze podataka Službe socijalne zaštite na nivou kantona što znatno otežava dobijanje socijalne anamneze u kratkom roku, samo su neke od prepreka koje su naveli policijski službenici iz Kantona Sarajevo a koje im u velikoj mjeri otežavaju izvršavanje svakodnevnih zadataka.

Sanela Škalji?, tužilac za maloljetnike kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo je iz ugla svakodnevne prakse tužilaštva održala prezentaciju za u?esnike. Objasnila je neke osnovne pojmove koji se spominju u Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima. Navela je neke svakodnevne predrasude koje okruženje ima prema djeci i kakva uvjerenja te predrasude stvaraju kod djece. Tako?er je navela na?ela primjene zakona te principe na kojima se zasniva policijsko upozorenje kao i ciljeve izricanja mjere policijskog upozorenja. Tužiteljica Škalji? je prisutnima objasnila da prilikom prvog ispitivanja maloljetnika treba da bude prisutan i njegov/njen branioc i da je mogu?e prisustvo roditelja/staratelja te da ovlaštena službena osoba ima pravo, tom prilikom, objasniti roditelju/staratelju privilegije izricanja policijskog upozorenja

Marija Pavlovi? je održala prezentaciju na temu ‘’Specifi?nosti razgovora s djecom i mladima kod primjene policijskog upozorenja’’ Sa aspekta psihologa je u?esnicima ovog treninga objasnila na?in vo?enja razgovora sa djecom i maloljetnicima. Kroz prezentaciju je objasnila sam proces adolescencije kao i psihi?kih promjena koje se dešavaju u tom period. Marija je u?esnicima, sa aspekta psihologa, saopštila odre?ene preporuke u radu s djecom u sukobu sa zakonom kao i odre?ene intervencije u razgovoru s maloljetnicima a koje za cilj mogu imati dobijanje potrebnih informacija od maloljetnika. Skrenula je pažnju i na odre?ene stvari koje se ne preporu?uju ovlaštenim službenim osobama prilikom postupanja s djecom i maloljetnicima kako bi sam proces bio što efikasniji.

Na kraju, u?esnici su razmijenili iskustva sa kolegama i tom prilikom se upoznali sa njihovom praksom u postupku postupanja s djecom i maloljetnicima. Tako?er, u?esnici su u toku naprednog dvodnevnog treninga imali priliku da u razgovoru sa tužiteljicom Škalji? i psihologinjom Pavlovi? razmijene korisne informacije kada je u pitanju postupanje tužilaštva u slu?ajevima kada se na mjestu osumnji?ene osobe pojavi maloljetna osoba kao i da dobiju preporuke o na?inu vo?enja razgovora s maloljetnim osobama direktno od psihologa koji je u svojstvu stru?nog savjetnika Okružnog javnog tužilaštva u Isto?nom Sarajevu.