GRANI?NA POLICIJA BiH DOBIJA NOVI INFORMACIONI SISTEM

Još jedna uspješna saradnja Ministarstva sigurnosti BiH, Ambasade Švicarske u BiH, i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) rezultirala je izgradnjom informacionog sistema za potrebe Grani?ne policije BiH. Izvršena je u potpunosti digitalna transformacija operativnih poslova koja ?e omogu?iti da se na brz, jednostavan i pouzdan na?in vodi jedinstvena evidencija o svim doga?ajima na državnoj granici. Sistem ?e poboljšati rad na statistikama i analitici što ?e omogu?iti blagovremenu dostupnost neophodnim podacima uklju?uju?i sistem ranog upozoravanja i odgovora u slu?aju sigurnosnih prijetnji na granici.

Digitalne evidencije ?e zamijeniti dosadašnje ru?ne operacije i ubrzati i olaksati razmjenu informacija izme?u 21 lokalne jedinice, 6 regionalnih terenskih centara i centralnog ureda kao i drugih sigurnosnih agencija o doga?ajima na državnoj granici. Sistem, tako?er, omogu?ava elektronsko upravljanje poslovnim procesima, planovima i radnim nalozima, te detaljnih evidencija fizi?kih i pravnih lica, ljudskih resursa, objekata, lokacija, potencijalnih mjesta ilegalnog prelaska državne granice i drugih operativnih akcija. Izgradnjom navedenog sistema unaprije?eno je upravljanje i kontrola granice.

Ovaj sistem je razvijen u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini” koji finansijski podržava Vlada Švicarske.