Analiza rizika povezanih sa grani?nom kontrolom, imigracijom i azilom

Sa obukom na temu „Analiza rizika povezanih sa grani?nom kontrolom, imigracijom i azilom“, koja je održana 23. aprila 2019. godine, u Sarajevu, završili smo i posljednju obuku na polju kontrole granice, imigracije i azila. U?esnici obuke su imali priliku da saznaju nešto više o strateškom planiranju u sistemu migracija, azila i grani?ne kontrole kao i analizi rizika, metodologiji i o?ekivanim rezultatima.

Zahvaljuju?i razmjeni iskustava i znanja za o?ekivati je da ?e se u narednom periodu intenzivirati me?usobna saradnja i koordinacija nadležnih institucija i službenika koji su direktno uklju?eni u poslove analize rizike i strateškog planiranja u sistemu imigracija, azila i grani?ne kontrole, a kako bi adekvatno odgovorili na sve zadatke i aktivnosti.

Navedena obuka je realizirana u okviru projekta "Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH", koji podržava Vlada Švicarske a provodi Centara za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH.