Održan okrugli stol “Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u FBiH – o?ekivanja, izazovi, solucije“

Održan okrugli stol “Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u FBiH – o?ekivanja, izazovi, solucije“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je 07.10.2014. godine uz podršku fondacije Konrad Adenauer održao Okrugli stol na temu „Novo anti-korupcijsko zakonodavstvo u FBiH – o?ekivanja, izazovi, solucije“. Predstavnici pravosudnih institucija, stru?njaci iz akademske zajednice, Vlade Federacije BiH, Federalnog ministarstva pravde, kazneno-popravnih ustanova, Pravobraniteljstva FBiH, Porezne uprave FBiH, policije i nevladinih organizacija, raspravljali su o implementaciji nedavno usvojenog seta antikorupcijskih zakona u Federaciji BiH.
U okviru diskusije na Okruglom stolu, posebno se razgovaralo o najvažnijim rješenjima koje donosi Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, kojim se u pravcu specijalizacije pravosudnih institucija u suzbijanju korupcije propisuje uspostava posebnih organizacijskih jedinica u Federalnom tužiteljstvu i Vrhovnom sudu Federacije BiH, stvarno i mjesno nadležnih za kazneno gonjenje i su?enje za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, me?ukantonalnog kriminala i drugih oblika privrednog i teškog kriminala. Isto tako, Zakon o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine kaznenim djelom u Federaciji BiH je bio posebna tema na Okruglom stolu, posebno sa stanovišta analize svih onih rješenja iz ovog Zakona koja otklanjaju trenutne nedostatke u važe?im propisima u domenu oduzimanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom.
Nakon sadržajne diskusije na Okruglom stolu, donijeto je nekoliko važnih zaklju?aka, me?u kojima su posebno zna?ajni oni koji se odnose na obavezu što hitnijeg donošenja provedbenih podzakonskih akata do po?etka primjene novog zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH, obezbje?enju sredstava za osnivanje i rad posebnih odjela i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, otklanjanju problema u koordinaciji me?u povezanim institucijama, što hitnijoj edukaciji, obuci i specijalizaciji osoblja institucija koje ?e provoditi ove zakone, te ostalim koracima koje je potrebno poduzeti za njihovu uspješnu provedbu.