Održan sastanak u Op?ini Centar

Kao dio aktivnosti koje se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, a koji se implementira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, dana 08. 10. 2015. godine održan je sastanak u prostorijama Op?ine Centar (Kanton Sarajevo) izme?u predstavnika pomenute Op?ine i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).
S obzirom da CPRC kontinuirano provodi aktivnosti u okviru pomenutog projekta u Kantonu Sarajevo, jedan od jako bitnih segmenata projektnih aktivnosti je dobra me?usektorska saradnja, kao i podrška lokalnih vlasti u rješavanju problema koji se neposredno ili posredno odražavaju na kvalitet života i prijestupni?ko ponašanje djece i mladih.
Kako bi se doprinijelo smanjenju društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnika, predstavnici Op?ine Centar isti?u da, pored toga što Op?ina kontinuirano pomaže u navedenom smislu u skladu sa svojim mogu?nostima i nadležnostima, je potrebno putem afirmacije pozitivnih vrijednosti kroz nastavne i vannastavne aktivnosti djecu i mlade animirati da poštuju društvene norme i obaveze i na taj na?in doprinositi smanjenju maloljetni?kog prijestupništva. Predstavnici Op?ine su izrazili spremnost za saradnju u osiguravanju prostorija i drugih pretpostavki za uspješnu primjenu mjera prevencije, kao i razvijanju povoljnog društvenog ambijenta za mlade.
S obzirom da porodica i škola imaju veliki zna?aj u etiologiji, ali i suzbijanju i saniranju posljedica maloljetni?kog prijestupništva, istaknuta je uloga intenzivne saradnje porodice i škole, te istaknuto da ista treba biti dignuta na daleko viši nivo.