Sastanak radne grupe u okviru projekta

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ameri?ke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. U okviru projekta je 13.XI.2015. održan sastanak Radne grupe koju ?ine Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, imenovani predstavnici nadležnih inspekcija rada, te eksperti angažovani na projektu, kako bi se usaglasili sadržaj i struktura "Vodi?a za postupanje inspekcija rada u slu?ajevima trgovine ljudima u BiH". Na sastanku su dogovorene i naredne aktivnosti koje se ti?u okon?anja izrade ovog priru?no-pedagoškog materijala te po?etak održavanja prvih obuka inspektora rada koji trebaju ste?i nova i proširiti postoje?a znanja o problemu trgovine ljudima u svrhe radne eksploatacije i modalitetima postupanja inspekcijskih organa u svrhe spre?avanja i otkrivanja ovih pojava