“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Op?ini Vogoš?a

U cilju uspješne primjene Zakona o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku dana 16.11.2015. godine održan je sastanak sa profesionalcima iz oblasti dje?je zaštite sa podru?ja op?ine Vogoš?a, kao i sa predstavnicima istoimene op?ine. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o prednostima i nedostacima spomenutog zakona, te pogotovo o pitanjima koje se ti?u prakti?ne implementacije zakona. Na podru?ju ove op?ine preventivne se aktivnosti u oblasti maloljetni?kog prijestupništva kontinuirano provode, u koju svrhu se izdvajaju i zna?ajna materijalna sredstva. Organizovanje sastanka prepoznato je kao dobra osnova za ja?anje saradnje i daljnje zajedni?ke aktivnosti na planu suprotstavljanja maloljetni?kom prijestupništvu, ali i poboljšanju kvalitete života svih gra?ana op?ine Vogoš?a. Sastanak je rezultirao pokretanjem inicijative da se saradnja aktera u oblasti suprotstavljanja maloljetni?kom prijestupništvu institucionalizira u formi savjeta sigurnosti, ?ije osnivanje je predvi?eno i Akcionim planom za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo. Sastanak je realizovan u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.