Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Rim, 24.XI.2015. Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su, u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom", koji se finansira od strane vlade Velike Britanije, održali sastanak sa predstavnicima italijanske Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu-ANBSC (L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitŕ organizzata).
Ovaj inicijalni sastanak je realiziran posredstvom Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini, kao znak podrške uspostavljanju vladavine prava koja je jedan od klju?nih preduvjeta za ?lanstvo naše države u Evropskoj Uniji.
Na sastanku su razmijenjene informacije o pravnom okviru koji ure?uje materiju oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom u dvjema državama, sa naglaskom na modalitete upravljanja sa razli?itim oblicima privremeno i trajno oduzete imovine u predmetima korupcije i organiziranog kriminala. U cilju osiguranja dugoro?ne saradnje, dogovorene su razli?ite uzajamne aktivnosti, po?ev od studijske posjete u okviru koje ?e profesionalci iz pravosu?a i agencija za provo?enje zakona iz BiH posjetiti ANBSC, zatim posjete italijanskih eksperata u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u cilju prijenosa znanja i iskustava, kao i drugi oblici saradnje. U cilju pružanja podrške ovom projektu i unaprije?enju saradnje sa italijanskim vlastima u ovom podru?ju, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Italiji, na ?elu sa ministricom-savjetnicom g?om. Veselom Planini?.
Doma?in sastanka je bio direktor ANBSC, uvaženi prefekt Umberto Postiglione, dok je ispred CPRC-a sastanku prisustvovao voditelj spomenutog projekta dr. sc. Eldan Mujanovi?.
#kriminalseneisplati