„Pravda za svako dijete“- Održan osmi sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016)

U zgradi Vlade Kantona Sarajevo 27. januara 2016. godine održan je osmi sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016). Kao i na prethodnim sastancima Tima, i ovaj put predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminaliteta (CPRC) bili su pozvani da tehni?ki i konsultativno podrže rad Tima. Na sastanku je bilo govora o unaprje?enju metodologije rada, naro?ito u domeni monitoringa aktivnosti na planu provedbe Akcionog plana, ali i na?ina funkcionisanja Tima. Kao rezultat dosadašnjeg rada Tima istaknuto je da su predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku, kao i dopuna Akcionog plana.
Najavljeno je i održavanje dvodnevne radionice u okviru projekta „Pravda za svako dijete“. Kao što je napominjano u ranijim vijestima, ovaj projekat se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva. U radionici bi u?eš?e trebali uzeti ?lanovi tima, a ista bi se trebala baviti preventivnim aktivnostima na planu suprotstavljanja maloljetni?kom prestupništvu, te ukupnim društvenim odgovorom na spomenuti oblik antisocijalnog ponašanja.