mainlogo

Jačanje kapaciteta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u provedbi Strategije i Akcionog plana borbe protiv korupcije

Nakon višemjesečnoga intenzivnoga rada, Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 725/12 od 08. 05. 2012. godine, kao jedna od mjera borbe protiv korupcije, donesen je Opći plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije (Odluka je objavljena u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine br. 42/12). Pošto je jedna od temeljnih postavki kreiranja politikâ zasnovanih na činjenicama raspolaganje relevantnim informacijama, plan je koncipiran upravo tako- temeljeći aktivnosti i rokove za njihovu provedbu (što je suština plana) na analizi postojećega stanja i koristeći višestruke izvore informacija (godišnje izvještaje Ureda za reviziju institucija u FBiH, Agencije za državnu službu FBiH, Agencije za javne nabavke BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, i dr., ali i intervjue sa službenicima iz gotovo svih ministarstava u Vladi FBiH, kao i sa nekim drugim institucijama sa kojima je obavljanje razgovora pružilo dodatne, vrijedne informacije za koncipiranje plana). Bitan moment prilikom kreiranja Plana bile su i obaveze Federacije Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz državnog (na razini BiH) Akcionog plana plana borbe protiv korupcije (2009-2014), tako da je Plan oslovio materiju borbe protiv korupcije dvojako: imajući u vidu obaveze za FBiH iz državnoga antikorupcijskoga plana, ali istodobno baveći se i specifičnim pitanjima koja su identificirana kao važna u kontekstu institucija djelatnih na razini većeg BiH entiteta. Plan je izrađen slijedeći koncept kojeg, između ostalog, zagovaraju i Ujedinjene Nacije, odnosi se na period 2012.-2014. godina, i sastoji se od pet komponenti: unaprjeđenje normativnog okvira, osnaživanje kapaciteta javnog sektora u cilju prevencije korupcije, promoviranje uloge civilnog društva, efikasnije provođenje zakona, te uspostavljanje mehanizama monitoringa radi efikasnog provođenja ovog plana. U planu je predviđena ukupno 41 aktivnost za čiju realizaciju su zadužene javne institucije na razini Federacije Bosne i Hercegovine, te predviđeni krajni rokovi okončanja tih aktivnosti kao i jasni indikatori na osnovu kojih će se evaluirati uspješnost njihove realizacije.

Opći plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije možete preuzeti ovdje.

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.