mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Saradnjom svih društvenih subjekata do prevencije nepoželjnih oblika ponašanja mladih

Saradnjom svih društvenih subjekata do prevencije nepoželjnih oblika ponašanja mladih

U sali Op?ine Hadži?i 10. marta 2017. godine je održan prvi sastanak Savjeta sigurnosti Op?ine Hadži?i. Doma?in sastanka bio je Izet Koro, pomo?nik na?elnika Službe za bora?ko-invalidsku zaštitu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica. Gospodin Koro je istakao važnost formiranja jednog takvog tijela, te naglasio kako ?e Op?ina aktivno u?estvovati u pružanju pomo?i i podršci rada Savjeta sigurnosti.

ÄŚitaj dalje

Kroz implementaciju Akcionog plana do efektivne kontrole maloljetni?kog prestupništva u Isto?nom Sarajevu

Kroz implementaciju Akcionog plana do efektivne kontrole maloljetni?kog prestupništva u Isto?nom Sarajevu

Nositelji aktivnosti u „Akcionom planu za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i primjenu alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo (2015 -2017)“ razmatrali su njegovu implementaciju kroz indikatore realizacije i indikatore u?inka. Na ovom doga?aju, održanom u formi okruglog stola, utvr?eno je da je više od 40% planiranih aktivnosti potpuno realizovano, a još 20% je djelimi?no realizovano. Ove aktivnosti imale su zna?ajan u?inak na polju prevencije maloljetni?kog prestupništva, ali i na polju reagovanja na ispoljena prestupni?ka ponašanja djece. O?ekuje se da ?e i najve?i dio preostalih aktivnosti biti realizovan do kraja 2017. godine. U tom cilju bi?e održan niz sastanaka u svim sektorima u oblasti dje?ije zaštite.

ÄŚitaj dalje

Zajedno u zaštiti djece od faktora rizika za društveno neprihvatljiva ponašanja

Zajedno u zaštiti djece od faktora rizika za društveno neprihvatljiva ponašanja

Predstavnici centara za socijalni rad i predstavnici centara za mentalno zdravlje sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo u?estvovali su na okruglom stolu „Prepoznavanje i zaštita djece od faktora rizika“. Nakon prvog upoznavanja sa pokrenutom inicijativom i programom, u?esnici su izrazili veliko zadovoljstvo, isti?u?i da se radi o koracima koje teže ka kona?nom uvo?enju sistema. Taj sistem ?e pored kvalitetnog evidentiranja rizika za djecu, ukazati i na mnoge druge izazove na koje treba odgovoriti. Me?u njima su sigurno me?uinstitucionalna saradnja i kapaciteti ustanova.

ÄŚitaj dalje

Obuka predava?a iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i drugih srodnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

Obuka predava?a iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom i drugih srodnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

U periodu 06-08. februara 2017. godine održana je obuka predava?a u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je navedenu obuku organizirao za službenike/predava?e iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske, Sudske policije FBiH i MUP Kantona Sarajevo. Osnovni cilj obuke je bio osposobljavanje službenika ovih institucija za budu?i rad u svojstvu edukatora/predava?a ovoj oblasti te prenošenje znanja i vještina profesionalcima i službenicima nadležnih institucija. Za ove potrebe je angažiran stru?njak iz Slovenije, g-din Klemen Belhar koji ima dugogodišnje iskustvo kao trener trenera za više vještina (komunikacija, prezentacija, javni govor, moderiranje, djelovanje u konfliktnim situacijama, selekcija kandidata za obuke i dr.).

ÄŚitaj dalje

Donošenje novog akcionog plana za suprotstavljanje maloljetni?kom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

Donošenje novog akcionog plana za suprotstavljanje maloljetni?kom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 13. februara 2017. godine održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016, kojim je predsjedavala ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegovi?.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.