mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Prva obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima u 2017. godini.

Prva obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi 
pribavljene krivi?nim djelima u 2017. godini.

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 31. januara do 03. februara 2017. godine, u Konjicu, realizirao projektnu aktivnost koja se odnosi na edukaciju i obuku predstavnika nadležnih institucija u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom. Obuka je organizirana kao zajedni?ka aktivnost za tužioce, sudije i predstavnike agencija za sprovedbu zakona i drugih nadležnih organa (policija, poreski organi, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire i dr.) koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivi?nih djela.

ÄŚitaj dalje

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa podru?ja Kantona Sarajevo

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa podru?ja Kantona Sarajevo

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 03. februara 2017. godine, održan je sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali pedagozi i psiholozi iz osnovnih škola, te tom prilikom iznijeli svoje mišljenje o društveno neprihvatljivom ponašanju djece i mladih. U?esnici sastanka smatraju da je za pravilan razvoj i usmjeravanje djeteta neophodan zajedni?ki rad svih, te ve?a komunikacija i koordinacija onih koji se kroz svakodnevni rad susre?u sa djecom i njihovom porodicom.

ÄŚitaj dalje

Ja?anje saradnje izme?u socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizi?nog ponašanja djece i mladih

Ja?anje saradnje izme?u socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizi?nog ponašanja djece i mladih

Zadnjih godina, za djecu i mlade s preprekama u odrastanju, razli?itim oblicima neprihvatljivog ponašanja i sli?no koristi se naziv „djeca u riziku“ i „mladi u riziku“. Pod tim pojmovima podrazumijevaju se, naj?eš?e, djeca i mladi koji posjeduju set ponašanja, uzroka i posljedica koje za mladog ?ovjeka zna?e opasnost od negativnih doga?anja u budu?nosti. Rizi?na ponašanja me?u djecom, mladima i odraslim u posljednje vrijeme su u ekspanziji, što je razlog za organiziranje šire društvene akcije na prevenciji i otklanjanju rizi?nih ponašanja kroz osnaživanje i podršku pojedincu, te smanjivanje ili otklanjanje faktora rizika iz okoline.

ÄŚitaj dalje

Faktori rizika od prestupni?kog ponašanja djece ?e biti evidentirani i njima ?e se upravljati u Republici Srpskoj

Faktori rizika od prestupni?kog ponašanja djece ?e biti evidentirani i njima ?e se upravljati u Republici Srpskoj

Identifikovati faktore rizike od društveno neprihvatljivog ponašanja djece prvi je korak ka upravljanju rizicima i njihovoj eliminaciji. To je na?in selekcije prioriteta na koje treba djelovati kada se želi prevenirati maloljetni?ko prestupništvo. U narednih 15 dana, više od 700 nastavnika u 16 osnovnih škola u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru i Isto?nom Sarajevu pro?i ?e obuke u cilju adekvatnog pilotiranja programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika. Republi?ki pedagoški zavod Republike Srpske i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) ?e pored po?etnih obuka osigurati i mentorstvo u provo?enju ovog inovativnog programa u narednim mjesecima.

ÄŚitaj dalje

Postupanje skrbni?kih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje skrbni?kih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivi?nim djelom sastoji se iz razli?itih oblika imovine, odnosno, stvari ili prava koje su stekli u?inilac krivi?nog djela ili povezane osobe. Ekspanzija tržišta kapitala i pojava novih oblika dematerijalizirane (finansijske) imovine, kao što su nov?ana sredstva na posebnim investicijskim ra?unima, potraživanja, dionice, poslovni udjeli i udjeli u fondovima, te drugi oblici vrijednosnih papira, doveli su do toga da se ovi instrumenti sve više koriste kao "sigurna luka" za skrivanje nezakonito ste?ene imovine.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.