mainlogo

Informacije

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa podru?ja Kantona Sarajevo

CPRC - Održan sastanak pedagoga i psihologa sa podru?ja Kantona Sarajevo

U prostorijama Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 03. februara 2017. godine, održan je sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali pedagozi i psiholozi iz osnovnih škola, te tom prilikom iznijeli svoje mišljenje o društveno neprihvatljivom ponašanju djece i mladih. U?esnici sastanka smatraju da je za pravilan razvoj i usmjeravanje djeteta neophodan zajedni?ki rad svih, te ve?a komunikacija i koordinacija onih koji se kroz svakodnevni rad susre?u sa djecom i njihovom porodicom.

ÄŚitaj dalje

Ja?anje saradnje izme?u socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizi?nog ponašanja djece i mladih

Ja?anje saradnje izme?u socijalnog i zdravstvenog sektora u preveniranju rizi?nog ponašanja djece i mladih

Zadnjih godina, za djecu i mlade s preprekama u odrastanju, razli?itim oblicima neprihvatljivog ponašanja i sli?no koristi se naziv „djeca u riziku“ i „mladi u riziku“. Pod tim pojmovima podrazumijevaju se, naj?eš?e, djeca i mladi koji posjeduju set ponašanja, uzroka i posljedica koje za mladog ?ovjeka zna?e opasnost od negativnih doga?anja u budu?nosti. Rizi?na ponašanja me?u djecom, mladima i odraslim u posljednje vrijeme su u ekspanziji, što je razlog za organiziranje šire društvene akcije na prevenciji i otklanjanju rizi?nih ponašanja kroz osnaživanje i podršku pojedincu, te smanjivanje ili otklanjanje faktora rizika iz okoline.

ÄŚitaj dalje

Faktori rizika od prestupni?kog ponašanja djece ?e biti evidentirani i njima ?e se upravljati u Republici Srpskoj

Faktori rizika od prestupni?kog ponašanja djece ?e biti evidentirani i njima ?e se upravljati u Republici Srpskoj

Identifikovati faktore rizike od društveno neprihvatljivog ponašanja djece prvi je korak ka upravljanju rizicima i njihovoj eliminaciji. To je na?in selekcije prioriteta na koje treba djelovati kada se želi prevenirati maloljetni?ko prestupništvo. U narednih 15 dana, više od 700 nastavnika u 16 osnovnih škola u Banja Luci, Bijeljini, Prijedoru i Isto?nom Sarajevu pro?i ?e obuke u cilju adekvatnog pilotiranja programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika. Republi?ki pedagoški zavod Republike Srpske i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) ?e pored po?etnih obuka osigurati i mentorstvo u provo?enju ovog inovativnog programa u narednim mjesecima.

ÄŚitaj dalje

Postupanje skrbni?kih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje skrbni?kih banaka i Društava za upravljanje fondovima u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivi?nim djelom sastoji se iz razli?itih oblika imovine, odnosno, stvari ili prava koje su stekli u?inilac krivi?nog djela ili povezane osobe. Ekspanzija tržišta kapitala i pojava novih oblika dematerijalizirane (finansijske) imovine, kao što su nov?ana sredstva na posebnim investicijskim ra?unima, potraživanja, dionice, poslovni udjeli i udjeli u fondovima, te drugi oblici vrijednosnih papira, doveli su do toga da se ovi instrumenti sve više koriste kao "sigurna luka" za skrivanje nezakonito ste?ene imovine.

ÄŚitaj dalje

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u ?etiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Rano prepoznavanje faktora rizika - realizirane radionice u ?etiri srednje škole u Kantonu Sarajevo

Pove?an broj djece u riziku u društvu svjedo?i o nedostatku vizije, znanja primjene pravilnog i kvalitetnog odgoja na ?ovjeka, razumijevanja, volje, pozitivne namjere, svega onoga što je potrebno kako bi djeca i mladi stasali u mirne, sigurne, slobodne i cjelovite osobe. Sve više nasilja u školama, razli?ite vrste ovisnosti, kao i razli?iti oblici kriminalnog ponašanja - odraz su nezadovoljstva, ljutnje, bijesa, nemo?i, bijega od stvarnosti, razo?aranja, nedostatka sigurnosti i ljubavi, osje?aja nezašti?enosti u najranijem dobu i tokom djetinjstva. Ve?ina mladih ljudi koji vrše nasilje nad drugima i sami su bili žrtve nerazumijevanja, nedovoljne komunikacije, ignoriranja, psihi?kog, fizi?kog ili seksualnog nasilja i zlostavljanja. Nažalost, istraživanja su, naj?eš?e, usmjerena na fenomene koji se pojavljuju, u ovim slu?ajevima kao posljedica, ne zahva?aju?i pojedina?ni problem u njegovoj cjelini. Tako se pažnja usmjerava samo na dijelove problema, ispuštaju?i važne uzro?ne veze, zanemaruju?i potrebu holisti?kog pristupa društvenom organizmu.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.