mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi

Trajno oduzimanje imovine pribavljene krivi?nim djelom Sud odre?uje donošenjem presude u redovnom ili posebnom postupku. Tim aktima odre?uje se vlasništvo Federacije BiH nad oduzetom imovinom, sastav oduzete imovine, njena nov?ana protuvrijednost, rok za dobrovoljno izvršenje presude, te nalog za upis prava vlasništva u korist Federacije BiH u javnim knjigama i registrima.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Izvršenje presuda kojima se oduzima imovinska korist pribavljena krivi?nim djelom sastoji se u prijenosu vlasništva, predaji stvari, isplati nov?ane protuvrijednosti pribavljene koristi i drugim radnjama kojima se ostvaruje potraživanje Federacije Bosne i Hercegovine. Izvršenje može biti dobrovoljnog karaktera tj. da osobe od kojih se oduzima imovinska koristi (osumnji?eni, optuženi i/ili povezane osobe) nakon pravosnažnosti sudske presude same poduzmu radnje kojima se u potpunosti izvršava sudska odluka u zakonom ostavljenom roku u trajanu od 15 dana. S druge strane, ukoliko se to ne desi, pristupa se prinudnom izvršenju, koje se odvija u okviru zakonom propisanog postupka, i gdje spomenute osobe kao i tre?a lica imaju odre?ena prava i obaveze kao stranke u izvršnom postupku.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Sudske policije Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudske policije Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Sudska policija Federacije BiH ima zna?ajnu ulogu u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, naro?ito u segmentu izvršenja sudskih odluka o privremenom osiguranju imovine, kao i presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

ÄŚitaj dalje

Strateško planiranje u oblasti prevencije maloljetni?kog prestupništva u Kantonu Sarajevo

Strateško planiranje u oblasti prevencije maloljetni?kog prestupništva u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 19. decembra 2016. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Završen ciklus radionica u 9 osnovnih škola u Katonu Sarajevo: Nastavnici upoznati o ciljevima, prednostima i na?inu primjene Matrice"

Završen ciklus radionica u 9 osnovnih škola u Katonu Sarajevo: Nastavnici upoznati o ciljevima, prednostima i na?inu primjene Matrice"

Uspješno realizirane radionice u devet osnovnih škola (OŠ „Edhem Mulabdi?“– Stari Grad; OŠ „Nafija Sarajli?“ – Centar; OŠ „Aleksa Šanti?“ – Novo Grad; OŠ „Malta“– Novo Sarajevo; OŠ „Zahid Baru?ija“ – Vogoš?a; OŠ „Deveta osnovna škola“ – Ilidža; OŠ „Srednje“– Ilijaš; OŠ „Zaim Kolar“-Trnovo; OŠ „9 - Maj“ – Hadži?i) u Kantonu Sarajevo za primjenu eksperimentalne faze Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.