mainlogo

Informacije

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Federalnog pravobranilaštva u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Izvršenje presuda kojima se oduzima imovinska korist pribavljena krivi?nim djelom sastoji se u prijenosu vlasništva, predaji stvari, isplati nov?ane protuvrijednosti pribavljene koristi i drugim radnjama kojima se ostvaruje potraživanje Federacije Bosne i Hercegovine. Izvršenje može biti dobrovoljnog karaktera tj. da osobe od kojih se oduzima imovinska koristi (osumnji?eni, optuženi i/ili povezane osobe) nakon pravosnažnosti sudske presude same poduzmu radnje kojima se u potpunosti izvršava sudska odluka u zakonom ostavljenom roku u trajanu od 15 dana. S druge strane, ukoliko se to ne desi, pristupa se prinudnom izvršenju, koje se odvija u okviru zakonom propisanog postupka, i gdje spomenute osobe kao i tre?a lica imaju odre?ena prava i obaveze kao stranke u izvršnom postupku.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Sudske policije Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudske policije Federacije BiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Sudska policija Federacije BiH ima zna?ajnu ulogu u postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, naro?ito u segmentu izvršenja sudskih odluka o privremenom osiguranju imovine, kao i presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

ÄŚitaj dalje

Strateško planiranje u oblasti prevencije maloljetni?kog prestupništva u Kantonu Sarajevo

Strateško planiranje u oblasti prevencije maloljetni?kog prestupništva u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 19. decembra 2016. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Završen ciklus radionica u 9 osnovnih škola u Katonu Sarajevo: Nastavnici upoznati o ciljevima, prednostima i na?inu primjene Matrice"

Završen ciklus radionica u 9 osnovnih škola u Katonu Sarajevo: Nastavnici upoznati o ciljevima, prednostima i na?inu primjene Matrice"

Uspješno realizirane radionice u devet osnovnih škola (OŠ „Edhem Mulabdi?“– Stari Grad; OŠ „Nafija Sarajli?“ – Centar; OŠ „Aleksa Šanti?“ – Novo Grad; OŠ „Malta“– Novo Sarajevo; OŠ „Zahid Baru?ija“ – Vogoš?a; OŠ „Deveta osnovna škola“ – Ilidža; OŠ „Srednje“– Ilijaš; OŠ „Zaim Kolar“-Trnovo; OŠ „9 - Maj“ – Hadži?i) u Kantonu Sarajevo za primjenu eksperimentalne faze Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika.

ÄŚitaj dalje

Predstavljeni rezultati ISRD3 studije u Bijeljini

Predstavljeni rezultati ISRD3 studije u Bijeljini

Institut za društvena istraživanja Fakulteta politi?kih nauka u Banjoj Luci i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) predstavili su osnovne rezultate ISRD3 Studije provedene u 47 osnovnih škola u BiH, na uzorku od preko 3.000 ispitane djece. Okruglom stolu pod nazivom „Obim i struktura maloljetni?kog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“ koji je održan u Bijeljini, prisustvovali su predstavnici javnih ustanova relevantnih za oblast dje?ije zaštite i predstavnici škola koje su u?estvovale u provedenom istraživanju.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.