mainlogo

Informacije

Rano prepoznavanje faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece u Republici Srpskoj

Rano prepoznavanje faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece u Republici Srpskoj

Stru?ni radnici i direktori deset osnovnih i srednjih škola iz Banje Luke, Bijeljine i Prijedora stekli su osnovna znanja o programu ranog prepoznavanja faktora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece. Republi?ki pedagoški zavod Republike Srpske (RPZ), 14. decembra 2016. godine, organizovao je radionicu u kojoj su u?esnici mogli ?uti detalje o na?inu primjene, ciljevima i svrsi programa. U?esnici su kroz diskusiju istakli veliko zadovoljstvo kreiranim instrumentima i cijelom inicijativom. Tako su ve? na radionici planirane budu?e aktivnosti u cilju pilotiranja ovog programa. Naime, RPZ ?e u januaru i februaru 2017. godine, organizovati 10 radionica za nastavnike u svih 10 škola, a od dana održavanja radionice zapo?eti ?e i pilotiranje programa u konkretnoj školi.

ÄŚitaj dalje

Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Sistemsko rješavanje ranog prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika

Odgoj je me?udjelovanje generacija odraslih i generacija djece i mladih, odnosno stvarala?ki ?in koji se ostvaruje kroz kvalitetnu komunikaciju i usku interakciju, polaze?i od potreba odgajanika i odgajatelja i imaju?i kao kona?ni rezultat optimalan rast i razvoj li?nosti.

ÄŚitaj dalje

Održana šesta po redu obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

Održana šesta po redu obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

Šesta obuka u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, održana je u periodu 07-10. novembra na Jahorini. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizirao je ovu obuku u okviru projekta „Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom“ koji finansira Vlada Velike Britanije.

ÄŚitaj dalje

Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetni?kom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Planiraju se strateške aktivnosti za suprotstavljanje maloljetni?kom prestupništvu u Kantonu Sarajevo (2017 - 2019.)

Ministarstva i institucije nadležne za oblast dje?ije zaštite i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom u Kantonu Sarajevo, zajedno sa predstavnicima lokalnih zajednica, održali su drugu radionicu sa ciljem finalizacije aktivnosti u izradi Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom. Ovim dokumentom predvi?en je skup aktivnosti koje ?e se organizovano poduzimati u periodu od 2017. do 2019. godine. Sve aktivnosti su kreirane tako da budu mjerljive, specifi?ne, ostvarive i realisti?ne za implementaciju u vremenu koje je predvi?eno za njihovu realizaciju.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Zemljišnoknjižnih ureda u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Finansijske istrage, privremenu blokadu imovine i izvršenje presuda o trajnom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom nemogu?e je realizirati bez postojanja odgovaraju?ih registara nepokretne i pokretne imovine koji se vode kod nadležnih institucija.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.