mainlogo

Informacije

Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje poslovnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

U cilju otkrivanja, pra?enja i identifikacije imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, tužilaštva i agencije za sprovo?enje zakona ?esto pribavljaju podatke o bankovnim ra?unima, depozitima, finansijskim transakcijama, kao i poslovima osumnji?enih i/ili povezanih osoba. Ove aktivnosti tako?er mogu biti usmjerene sprje?avanju pranja novca i finansiranja teroristi?kih aktivnosti što je u nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA), ili otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju drugih krivi?nih djela, ukoliko postoji sumnja da finansijska transakcija sa bankovnog ra?una predstavlja krivi?no djelo, da je namijenjena u?injenju krivi?nog djela, da služi prikrivanju krivi?nog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene krivi?nim djelom.

ÄŚitaj dalje

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Isto?nom Sarajevu

Osnivanje Dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom u Isto?nom Sarajevu

Kako bi djelovali u najboljem interesu djeteta, profesionalci iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja grada Isto?no Sarajeva, 2015. godine, planirali su formiranje dnevnog centra za djecu u riziku i djecu u sukobu sa zakonom. Iako se na ovoj aktivnosti iz Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i primjenu alternativnih mjera radi ve? duže vremena, ona ?e biti realizovana po?etkom 2017. godine.

ÄŚitaj dalje

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

PROGRAM PREPOZNAVANJA I ZAŠTITE DJECE OD FAKTORA RIZIKA

Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika podrazumijeva skup planski osmišljenih i organizovano poduzetih aktivnosti da bi se kod osobe (ili grupe osoba) otklonili identifikovani faktori rizika od ?injenja društveno neprihvatljivih ponašanja. Nakon što se identificira neprihvatljivi oblik ponašanja kod djeteta, pristupa se zajedni?ki (nastavnici, razrednici, stru?na služba škole, roditelji uz podršku Centra za mentalno zdravlje i službe za socijalnu zaštitu, ukoliko je potrebno), pažljivo i studiozno u istraživanju uzroka takvog ponašanja, te se radi na otklanjanju tih uzroka. Cilj je upravljati identifikovanim rizikom od neprihvatljivog ponašanja, oja?ati zaštitne faktore za dijete i na kraju otkloniti faktore rizika.

ÄŚitaj dalje

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivi?nih djela

Razmjena dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera na maloljetne izvršioce krivi?nih djela

Osnovni princip politike suprotstavljanja maloljetni?kom prestupništvu jeste težnja ka ostvarivanju prevencije koja za cilj ima ne samo zaštitu odre?enih dobara od asocijalnog i antisocijalnog ponašanja maloljetnika, nego i zaštitu samih maloljetnika. Uspješan angažman države na suprotstavljanju ovakvom ponašanju ne ograni?ava se, me?utim, samo na prevenciju, nego i na djelovanje nakon po?injenja djela od strane djece i maloljetnika, a sve s ciljem pravilnog usmjeravanja i preodgoja djece i mladih.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Svaki zahvat u ljudsko pravo na mirno uživanje imovine mora biti propisan zakonom, služiti legitimnom cilju i biti proporcionalan, u smislu uspostavljanja ravnoteže izme?u javnog (op?eg) interesa i pojedina?nih prava.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.