mainlogo

Informacije

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Sudova u redovnom i posebnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Svaki zahvat u ljudsko pravo na mirno uživanje imovine mora biti propisan zakonom, služiti legitimnom cilju i biti proporcionalan, u smislu uspostavljanja ravnoteže izme?u javnog (op?eg) interesa i pojedina?nih prava.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Registra i Komisije za vrijednosne papire u FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Imovinska korist pribavljena krivi?nim djelom sastoji se u svakom pove?anju ili sprje?avanju smanjenja imovine koja poti?e od krivi?nog djela. Imovina su razli?ite stvari ili prava koje su stekli u?inilac krivi?nog djela ili povezane osobe, i nad kojom se može provesti izvršenje radi naplate potraživanja Federacije BiH.

ÄŚitaj dalje

Rezultatima nau?nih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Biha?u

Rezultatima nau?nih istraživanja do bolje zaštite djece: Predstavljeni rezultati ISRD 3 istraživanja u Biha?u

Predstavnici ministarstava iz Vlade Unsko-sanskog Kantona, predstavnici organa starateljstva, škola, službi sigurnosti, nevladinih organizacija prisustvovali su prezentaciji osnovnih rezultata Studije o samoprijavljenoj delinkvenciji djece (ISRD 3). Naime, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je predstavio rezultate studije provedene u 49 osnovnih škola u BiH, na uzorku o preko 3.000 ispitane djece.

ÄŚitaj dalje

Dogovoreni koraci za pilotiranje Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Republici Srpskoj

Dogovoreni koraci za pilotiranje Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika u Republici Srpskoj

Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, kreiran od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu i Republi?kog pedagoškog zavoda Republike Srpske, bi?e pilotiran u 16 škola u Republici Srpskoj, i to na podru?ju Banja Luke, Bijeljine, Prijedora i Isto?nog Sarajeva. Cilj programa je identifikovati indikatore koji odre?enu djecu stavljaju u izvjestan rizik od društveno neprihvatljivog ponašanja, te zajedni?kim naporima, i uz raspoložive resurse, upravljati ovim rizikom i na kraju ga otkloniti. Ovaj program se oslanja na odredbe Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju u Republici Srpskoj, i u skladu je sa pravima djeteta garantovanim me?unarodnim konvencijama.

ÄŚitaj dalje

Dvodnevni sastanak za organe formalne socijalne kontrole i stru?no osoblje organa starateljstva

Dvodnevni sastanak za organe formalne socijalne kontrole i stru?no osoblje organa starateljstva

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, organizovati ?e dvodnevni sastanak za sudije, tužioce, policijske službenike i stru?no osoblje organa starateljstva, sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo i Kantona Sarajevo u cilju razmjene dobrih praksi u primjeni alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku. Sastanak ?e se održati 28. i 29. novembra 2016. godine, sa po?etkom u 11:00 ?asova, u hotelu „Lavina“ na Jahorini.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.