mainlogo

Informacije

Ja?anje saradnje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odgojnog centra

Ja?anje saradnje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Odgojnog centra

U cilju preventivnog djelovanja na rizike koji uti?u na normalan rast i razvoj djece, održan je sastanak predstavnika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, Odgojnog centra i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Sastanak je održan u prostorijama Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe 18. novembra 2016. godine.

ÄŚitaj dalje

Prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

Prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u 
slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima

U periodu od 03-04. novembra 2016. godine, u Lukavcu je održana je prva multidisciplinarna obuka u oblasti postupanja inspekcija rada u slu?ajevima radne eksploatacije u svrhe trgovine ljudima. Pomenuta obuka je dio aktivnosti u okviru projekta pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“, koji Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) implementira uz finansijsku podršku Ameri?ke ambasade u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt se implementira u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti/bezbjednosti BiH i nadležnim inspektoratima rada.

ÄŚitaj dalje

Predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetni?kom prestupništvu u BiH

Predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetni?kom prestupništvu u BiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati ?e Okrugli stol pod nazivom „Obim i struktura maloljetni?kog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“. Okrugli stol ?e biti održan 23. novembra 2016. godine, u hotelu „Emporium“ u Biha?u, sa po?etkom u 10:00 sati. Doga?aju ?e prisustvovati predstavnici relevantnih ministarstava, javnih ustanova relevantnih za oblast dje?ije zaštite i predstavnici škola koje su u?estvovale u provedenom istraživanju.

ÄŚitaj dalje

Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Postupanje Porezne uprave FBiH u postupku za oduzimanje imovinske koristi

Istražna faza kao inicijalni dio postupka za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom obilježena je poduzimanjem velikog broja raznovrsnih mjera i radnji koje poduzimaju razli?ite agencije za sprovo?enje zakona, finansijske institucije, te druge nadzorne i kontrolne upravne organizacije sa ciljem otkrivanja krivi?nog djela i/ili imovinske koristi.

ÄŚitaj dalje

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, Tužilaštvo, nakon okon?anja finansijske istrage, može predložiti da Sud donese rješenje o mjerama osiguranja imovinske koristi. Svrha ovih procesnih mjera je da se stvore potrebne pretpostavke da budu?e potraživanje Federacije BiH, nastalo na osnovu pravosnažne sudske presude o oduzimanju imovinske koristi, bude ostvarivo u izvršnoj fazi ovog postupka. Mjere osiguranja mogu se sastojati u blokadi (zamrzavanju) i/ili zapljeni (privremenom oduzimanju) imovine, i njenom povjeravanju na ?uvanje Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.