mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

Postupanje sudova u postupku za osiguranje imovinske koristi

U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom, Tužilaštvo, nakon okon?anja finansijske istrage, može predložiti da Sud donese rješenje o mjerama osiguranja imovinske koristi. Svrha ovih procesnih mjera je da se stvore potrebne pretpostavke da budu?e potraživanje Federacije BiH, nastalo na osnovu pravosnažne sudske presude o oduzimanju imovinske koristi, bude ostvarivo u izvršnoj fazi ovog postupka. Mjere osiguranja mogu se sastojati u blokadi (zamrzavanju) i/ili zapljeni (privremenom oduzimanju) imovine, i njenom povjeravanju na ?uvanje Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

ÄŚitaj dalje

Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 14. oktobra 2016. godine, održan je Okrugli stol na temu “Iskustva u primjeni propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom“. Ovoj stru?noj raspravi je prisustvovalo 40 u?esnika iz tri pravosudne institucije - Op?inski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo. Upravo je ova ciljna grupa (sudije krivi?nih odjeljenja i tužioci iz odjeljenja privrednog kriminala) bila najpozvanija da govori o iskustvima u primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom, kao i sistemskih propisa (KZ FBiH i ZKP FBiH) koji ure?uju ovu oblast.

ÄŚitaj dalje

„Nikada nemojte sumnjati da mala grupa mudrih i posve?enih gra?ana može da mijenja svijet; uistinu, to je jedino što je ikada i mijenjalo svijet“- Margaret Mid

„Nikada nemojte sumnjati da mala grupa mudrih i posve?enih gra?ana može da mijenja svijet; uistinu, to je jedino što je ikada i mijenjalo svijet“- Margaret Mid

U Sali Op?ine Ilijaš danas je održan sastanak koji je iniciran od strane predstavnika Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a cilj je formiranje Savjeta sigurnosti za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva na podru?ju op?ine Ilijaš i ve?e primjene alternativnih mjera iz Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku. Doma?in sastanka bio je Nijaz Spahi?, pomo?nik na?elnika Službe za bora?ko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica koji je istakao važnost formiranja jednog takvog tijela, koje bi prije svega radilo na prevenciji raznih oblika nepoželjnog ponašanja maloljetnika.

ÄŚitaj dalje

Interdisciplinarni seminar za studente u Mostaru: „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“

Interdisciplinarni seminar za studente u Mostaru: „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“

Studenti Filozofskog fakulteta (odsjek za pedagogiju, psihologiju, socijalni rad) i Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Mostaru ima li su priliku da ?uju odabrane cjeline iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, prava i kriminologije, na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Naime, Filozofski fakultet i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) 27. i 28. oktobra 2016. godine, organizovali su interdisciplinarni seminar za studente. Predava?i, univerzitetski nastavnici, govorili su o fenomena „djete u riziku“ i „djete u kontaktu sa zakonom“ kroz prizmu roditelja, zajednice, te kroz prizmu same li?nosti djeteta.

ÄŚitaj dalje

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupni?kog ponašanja djece: Pilot program sekundarne prevencije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupni?kog ponašanja djece: Pilot program sekundarne prevencije

Rano prepoznavanje rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja djece prvi je korak u primjeni uspješnih modela selektivne prevencije maloljetni?kog prestupništva. Model selektivne prevencije i instrument za identifikaciju djece u riziku prezentovani su 21. oktobra 2016. godine u gradu Isto?no Sarajevo. Naime, na okruglom stolu pod nazivom „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i program sekundarne prevencije u Republici Srpskoj“, u?eš?e su uzeli predstavnici menadžmenta i stru?nih službi škola sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo, kao i predstavnici organa starateljstva i centara za mentalno zdravlje.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.