mainlogo

Informacije

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente

„Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ – Dvodnevni seminar za studente

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i UNICEF u saradnji sa Filozofskim fakultetom Sveu?ilišta u Mostaru, organizova?e dvodnevni interdisciplinarni seminar za studente na temu „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“. Seminar ?e se održati 27. i 28. oktobra 2016. godine, sa po?etkom u 09:30 ?asova, u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Mostaru. Cilj seminara je upoznati studente, budu?e profesionalce, iz podru?ja psihologije, pedagogije, socijalnog rada i prava, sa specifi?nim terminima „dijete u riziku“ i „dijete u kontaktu sa zakonom“.

ÄŚitaj dalje

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupni?kog ponašanja djece: CPRC najavljuje pilot program sekundarne prevencije

Identifikacija i upravljanje rizikom od prestupni?kog ponašanja djece: CPRC najavljuje pilot program sekundarne prevencije

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Republi?kim pedagoškim zavodom Republike Srpske, ?e organizovati okrugli sto pod nazivom: „Prepoznavanje djece u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja i Program sekundarne prevencije u Republici Srpskoj“. Okrugli sto ?e biti održan 21. oktobra 2016. godine, u Hotelu „Espana", u Lukavici, Isto?no Sarajevo, sa po?etkom u 10:00 sati.

ÄŚitaj dalje

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Obuka iz oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom za rukovodne službenike Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

U periodu od 11. do 13. oktobra 2016. godine, u Konjicu, je održana obuka pod nazivom „Edukacija i obuka rukovodnih službenika Sudske policije Federacije BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom", kojoj su prisustvovali rukovodni službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine. Obuka je organizirana i izvedena u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom" koji finansira Vlada Velike Britanije. Obuka je realizirana u saradnji sa Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom.

ÄŚitaj dalje

Rezultatima nau?nih istraživanja do bolje zaštite djece: CPRC najavljuje predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetni?kom prestupništvu u BiH

Rezultatima nau?nih istraživanja do bolje zaštite djece: CPRC najavljuje predstavljanje rezultata istraživanja o maloljetni?kom prestupništvu u BiH

Institut za društvena istraživanja Fakulteta politi?kih nauka u Banjoj Luci i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovati ?e okrugli stol pod nazivom „Obim i struktura maloljetni?kog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije“. Okrugli sto ?e biti održan 19. oktobra 2016. godine, na Fakultetu politi?kih nauka, u Banjoj Luci, sa po?etkom u 10:00 sati. Doga?aju ?e prisustvovati predstavnici relevantnih ministarstava, javnih ustanova relevantnih za oblast dje?ije zaštite i predstavnici škola koje su u?estvovale u provedenom istraživanju.

ÄŚitaj dalje

Formiranje Dnevnog centra za „djecu u riziku“ i djecu u kontaktu sa zakonom

Formiranje Dnevnog centra  za „djecu u riziku“ i djecu u kontaktu sa zakonom

U cilju primjene diverzionog modela restorativne pravde, zajedni?kim radom Odgojnog centra u Sarajevu, UNICEF-a i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu formira se Dnevni centar za „djecu u riziku“ i djecu u kontaktu sa zakonom. Cilj osnivanja Dnevnog centra je realizacija stru?nog individualnog i grupnog rada sa maloljetnicima kroz poštivanje principa resocijalizacije. Rad sa maloljetnicima realizovao bi se na dnevnoj osnovi, ne ometaju?i redovno poha?anje škole. Odgojni centar predstavlja bazi?nu stru?no-institucionalnu nit u radu sa djecom i maloljetnicima.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.