mainlogo

Informacije

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite – Op?ina Hadži?i

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite – Op?ina Hadži?i

Na inicijativu Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i predstavnika Op?ine Hadži?i, 28. septembra 2016. godine održan je sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite u prostorijama Op?ine Hadži?i. Sastanku su prisustvovali pedagozi, psiholozi, socijalni radnici iz ?etiri osnovne škole,i jedne srednje škole, predstavnik službe socijalne zaštite-Hadži?i, prestavnik centra za mentalno zdravlje, te predstavnici pomenute op?ine i predstavnici CPRC-a.

ÄŚitaj dalje

U toku je IX Stru?no savjetovanje tužilaca Bosne i Hercegovine

U toku je IX Stru?no savjetovanje tužilaca Bosne i Hercegovine

U toku je IX Stru?no savjetovanje tužilaca Bosne i Hercegovine koje se održava u Neumu. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru ovog skupa organizira poseban panel pod nazivom “Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima”. Panel se održava u okviru projeka koji finansira Vlada Velike Britanije u oblasti ja?anja doma?ih kapaciteta u domenu borbe protiv korupcije i teških oblika kriminala oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima.

ÄŚitaj dalje

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) sudjeluje u organizaciji IX. Stru?nog savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) sudjeluje u organizaciji IX. Stru?nog savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u saradnji sa Udruženjem tužilaca Federacije BiH, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, i drugim doma?im i me?unarodnim partnerima sudjeluje u organizaciji devetog po redu stru?nog Savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini. Savjetovanje se održava u Neumu u periodu od 28. do 30. septembra u hotelu "Neum".

ÄŚitaj dalje

Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Uloga tužilaštava u redovnom postupku za oduzimanje imovinske koristi

Tužilaštva su jedan od subjekata krivi?nog postupka ?ija osnovna funkcija je otkrivanje krivi?nh djela i gonjenje njihovih po?inilaca. Ovu funkciju tužilaštva ostvaruju putem provo?enja istrage, prikupljanja dokaza i podnošenjem prijedloga Sudu za utvr?ivanje krivi?ne odgovornosti i izricanje krivi?no-pravnih sankcija i drugih mjera. Jedna od dužnosti tužioca je da prikuplja dokaze i izvi?a okolnosti koje su od važnosti za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom. Donošenjem Zakona o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom tužioci u Federaciji BiH imaju mogu?nost vo?enja finansijske istrage usmjerene ka otkrivanju i oduzimanju nezakonito ste?ene imovine.

ÄŚitaj dalje

U Br?ko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

U Br?ko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

U periodu od 06-09. septembra 2016. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u Br?kom realizirao petu u nizu obuku u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom. Ova aktivnost je dio projekta „Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom“, koji finansira Vlada Velike Britanije

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.