mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

U Br?ko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

U Br?ko distriktu BiH održana nova u nizu obuka za predstavnike federalnih i institucija Distrikta u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelima

U periodu od 06-09. septembra 2016. Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u Br?kom realizirao petu u nizu obuku u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom. Ova aktivnost je dio projekta „Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom“, koji finansira Vlada Velike Britanije

ÄŚitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite – Op?ina Trnovo

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite – Op?ina Trnovo

Dana 21. septembra 2016. godine predstavnici CPRC-a su zajedno sa predsjedavaju?om Savjeta sigurnosti Op?ine Novi Grad održali sastanak sa novoformiranim Savjetom sigurnosti Op?ine Trnovo. Ovo je ujedno i druga op?ina u Kantonu Sarajevo koja je formirala ovu vrstu tijela a sve u cilju prevencije maloljetni?kog prestupništva.

ÄŚitaj dalje

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH pustilo u rad bazu podataka ugovora o me?unarodnoj policijskoj saradnji

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH pustilo u rad bazu podataka ugovora o me?unarodnoj policijskoj saradnji

Policijska saradnja izme?u država i organizacija me?unarodne policijske saradnje (Interpol, Europol, Selec, Schengen-SIRENE i dr.) je zna?ajan instrument borbe protiv transnacionalnog (organiziranog) kriminala, terorizma, finansijskog kriminala i korupcije, cyber i drugih oblika kriminala sa me?unarodnom komponentom. Me?unarodna policijska saradnja je pravno ure?en oblik uzajamnih odnosa koja se odvija na osnovu multilateralnih ili bilateralnih ugovora koja imaju vrlo brojne sadržaje i razli?it zna?aj.

ÄŚitaj dalje

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva

Podržan CPRC-ov program sekundarne prevencije maloljetni?kog prestupništva

Prepoznavanje i rad sa djecom u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja zahtijeva jedinstvene instrumente, multidisciplinarni pristup i sistematsko planiranje. Na ovu temu, 16. septembra 2016. godine, na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, održan je okrugli sto kojem su prisustvovali nau?nici i stru?njaci iz regiona, predstavnici Republi?kog pedagoškog zavoda Republike Srpske, kao i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

ÄŚitaj dalje

Vodi? za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Vodi? za inspektore rada u otkrivanju i identifikaciji žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Radno iskorištavanje ljudi u svrhe trgovine ljudima sve više postaje problem sa kojim se susre?u brojne države širom svijeta.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.