mainlogo

Informacije

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) partner u organizaciji XV. Savjetovanja iz krivi?nopravne oblasti

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) partner u organizaciji XV. Savjetovanja iz krivi?nopravne oblasti

Na XV. po redu Savjetovanju sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine koje je održano u periodu od 1. do 4. juna ove godine u Neumu, na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je organizirao posebni panel na kojem su me?unarodni i doma?i stru?njaci izlagali na temu primjene mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom kao efikasnog sredstva borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije.

ÄŚitaj dalje

Pravda za svako dijete – Aktivnosti Savjeta sigurnosti Op?ina Novi Grad

Pravda za svako dijete – Aktivnosti Savjeta sigurnosti Op?ina Novi Grad

Akcionim planom za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016 u Kantonu Sarajevo od op?ina zahtijeva se da oforme savjete sigurnosti koji ?e djelovati u kreiranju politika suprotstavljanja maloljetni?kog prijestupništva.

ÄŚitaj dalje

Održan radni sastanak povodom izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019

Održan radni sastanak povodom izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019

Korupcija nije samo oblik delinkvencije, niti se aktivnosti na njezinom suprotstavljanju mogu svesti samo na (krivi?no)pravne sankcije. Klju? reforme je u mijenjanju politike i sistema, a ne u progonu pojedina?nih krivaca, moralnim prodikama ili donošenju novih zakona i propisa. Istraživanje Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminalitet ukazalo je da je oko 25 % onih koji su imali kontakte sa službenicima u javnom sektoru dalo novac, protuuslugu ili kakvu drugu nepripadaju?u korist. Spomenuti iznos, zabilježen u Federaciji Bosne i Hercegovine, viši je od prosjeka Bosne i Hercegovine i od zemalja Zapadnoga Balkana. Samim tim, izrada i donošenje ovakvog dokumenta je od krucijalnog zna?aja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

ÄŚitaj dalje

Radna posjeta Disciplinskom centru za maloljetnike u Sarajevu

Radna posjeta Disciplinskom centru za maloljetnike u Sarajevu

U organizaciji Disciplinskog centra za maloljetnike i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) 09. juna 2016. godine uprili?ena je posjeta Disciplinskom centru za maloljetnike. U?esnici navedene radne posjete bili su predstavnici Tima za provedbu Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo 2015-2017, predstavnici Centra za socijalni rad iz Isto?nog Sarajeva, predstavnici Op?ine Novi Grad, predstavnici Kantonalnog centra za socijalni rad, te predstavnici CPRC-a. Posjeta je uprili?ena u svrhu razmjene iskustava profesionalaca iz domene rada sa djecom i maloljetnicima i predstavlja nastavak aktivnosti u pravcu ja?anja alternativnog na?ina reagiranja na maloljetni?ko prijestupništvo.

ÄŚitaj dalje

U toku je 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“ koje se održava u Neumu.

U toku je 15. Savjetovanje sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine na temu „Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma“ koje se održava u Neumu.

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizira poseban panel pod nazivom “Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom u doma?oj i komparativnoj sudskoj praksi”.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.