mainlogo

Informacije

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 10 – 13. februara 2016. godine u hotelu „Mepas“, Mostar, realizirao prvu od sedam planiranih obuka u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom". Projekt se implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije. Obuka, kojoj je prisustvovalo 30 učesnika iz različitih institucija (Finansijska/financijska policija FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Federalna uprava policije FBiH, Sudska policija FBiH, MUP-ovi Zeničko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, i Hercegovačko-neretvanske županije, kantonalni sudovi u Bihaću i Sarajevu, kantonalna tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Hercegovačko-neretvanske županije, Kantona Sarajevo, i Tuzlanskog kantona, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i dr.), je multidisciplinarnog karaktera i obuhvatila je subjekte koji su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14).

Čitaj dalje

Sastanci u svrhu izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019 godine

Sastanci u svrhu izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  za period 2015-2019 godine

U koncipiranju strateških dokumenata za borbu protiv korupcije važno je voditi se integriranim pristupom, koji podrazumijeva utemeljenost antikorupcijskih aktivnosti na činjenicama, te bi ga trebali odlikovati transparentnost, nepristranost i stručnost, inkluzivnost, sveobuhvatnost, mjerljivost i orijentiranost na učinak, što su principi koje zagovaraju i Ujedinjene Nacije.

Čitaj dalje

Koordinacijski sastanak - trgovina ljudima

Koordinacijski sastanak - trgovina ljudima

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 09. februara 2016. godine u prostorijama OSCE-a, održan je koordinacijski sastanak organizacija u Bosni i Hercegovini (BiH) koje se bave problemom trgovine ljudima. Učešće na navedenom sastanku su uzeli i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Riječ je o sastancima koji se periodično organiziraju, a koji imaju za cilj sumiranje urađenih ali i planiranih aktivnosti po pitanju navedene problematike.

Čitaj dalje

Održan radni sastanak sa predstavnicima Grada Istočno Sarajevo

Održan radni sastanak sa predstavnicima Grada Istočno Sarajevo

U cilju implementacije Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Istočno Sarajevo, predstavnici lokalnih vlasti i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 12. februara 2016. godine, održali su radni sastanak. Nakon pregleda realizovanih aktivnosti u prethodnoj godini, napravljen je plan realizacije budućih aktivnosti. One će se značajnim dijelom odnositi na jačanje infrastrukturnih kapaciteta institucija u cilju provođenja mjera sekundarne prevencije i primjene alternativnih vidova reakcije na maloljetničko prestupništvo.

Čitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Općini Novi Grad

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak  u Općini Novi Grad

Od februara 2015. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Zakonom se uređuju obaveze svih organa uključenih u postupak, sa ciljem odabira i primjene mjera koje će biti u najboljem interesu djeteta. U cilju unaprjeđenja primjene Zakona, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je do sada organizovao niz sastanaka u svim općina u Kantonu Sarajevo za predstavnike lokalne samouprave, predstavnike policije, predstavnike organa starateljstva, te predstavnike osnovnih i srednjih škola. Zaključci sa sastanaka ukazuju da adekvatna primjena Zakona najvećim dijelom zavisi od volje i sinergije djelovanja svih profesionalaca iz ove oblasti, kao i od prikladne institucionalne podrške.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.