mainlogo

Informacije

„Pravda za svako dijete“- Održan Okrugli sto u Op?ini Novi Grad

„Pravda za svako dijete“- Održan Okrugli sto u Op?ini Novi Grad

U cilju realizacije aktivnosti koje proizlaze iz Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016, Savjet sigurnosti Op?ine Novi Grad Sarajevo, 14. aprila 2016. godine, održao je okrugli sto. Ovaj doga?aj koji je imao informativno-edukativni karakter realizirao se uz podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), koji u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ pruža podršku lokalnoj zajednici u sagledavanju problematike maloljetni?kog prijestupništva, stvaranju uvjeta za primjenu preventivnih programa, kao i u uspostavljanju kapaciteta za uspješnu primjenu alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom. Navedeni projekat se implementira uz finansijsku podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a.

ÄŚitaj dalje

Ja?anje kapaciteta za provedbu alternativnih mjera u reakciji na maloljetni?ko prestupništvo u gradu Isto?no Sarajevo

Ja?anje kapaciteta za provedbu alternativnih mjera u reakciji na maloljetni?ko prestupništvo u gradu Isto?no Sarajevo

U zgradi Skupštine Grada Isto?no Sarajevo, 07. aprila 2016. godine, održan je sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjenu alternativnih mjera (2015-2017). Sastanak Tima su obilježile ta?ke dnevnog reda vezane za aktivnosti iz Akcionog plana koje predvi?aju uspostavljanje efikasnih mehanizama za izvršenje alternativnih mjera izre?enih djeci u sukobu sa zakonom.

ÄŚitaj dalje

Radionica o modalitetima upravljanja oduzetom imovinom u krivi?nom postupku

Radionica o modalitetima upravljanja oduzetom imovinom u krivi?nom postupku

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, 05. aprila 2016. godine, u Sarajevu, održao radionicu na kojoj su predstavnici Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu iz Republike Italije (ANBSC) doma?im profesionalcima iz pravosu?a, agencija za sprovo?enje zakona i drugim institucijama prezentirali svoja iskustva u oblasti upravljanja sa imovinom privremeno i trajno oduzetom u krivi?nom postupku.

ÄŚitaj dalje

Stru?ni radnici osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije održali sastanak uz podršku CPRC-a

Stru?ni radnici osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije održali sastanak uz podršku CPRC-a

U saradnji sa Srednjom školom “28 juni”, 01. aprila 2016. godine, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizovao je sastanak stru?nih radnika osnovnih i srednjih škola Sarajevsko – romanijske regije. Realizovani doga?aj predstavlja jednu od aktivnosti planiranih Akcionim planom prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Održan sastanak savjeta sigurnosti - Op?ina Novi Grad

Održan sastanak savjeta sigurnosti - Op?ina Novi Grad

Dana 31. marta 2016. godine u prostorijama Op?ine Novi Grad održan je prvi sastanak op?inskog savjeta sigurnosti. Formiranje op?inskih savjeta sigurnosti je i obaveza iz Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom 2014-2016 u Kantonu Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.